Đã đăng: 2020-04-20


Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán Helicobacter pylori kháng clarithromycin bằng sinh học phân tử
Ngô Tất Trung, Trần Thị Thu Hiền, Trần Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Nhung, Lê Hữu Song