Hiệu quả giảm triglyceride và cholesterol của liệu pháp thay huyết tương trong điều trị bệnh nhân viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu

  • Đỗ Thanh Hòa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Thị Việt Hoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Gia Bình Bệnh viện Bạch Mai
  • Lê Xuân Dương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Hải Ghi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Tăng triglyceride, viêm tụy cấp, thay huyết tương

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị giảm triglyceride và cholesterol của liệu pháp thay huyết tương (Plasma Exchange - PEX) trên bệnh nhân viêm tụy cấp do tăng triglyceride (TG) máu. Đối tượng và phương pháp: 165 bệnh nhân viêm tụy cấp do tăng TG điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2016 đến 2019 được đưa vào nghiên cứu. Các bệnh nhân được xét nghiệm cholesterol và triglyceride trước và sau PEX. Kết quả: Nồng độ TG thay đổi rõ rệt sau PEX, sau PEX lần 1 nồng độ TG giảm từ trung bình 31,87mmol/l xuống còn 9,3mmol/l. Nồng độ cholesterol giảm từ trung bình 18,74mmol/l xuống còn 7,12mmol/l. Sau PEX lần 3, nồng độ TG giảm từ trung bình 31,87mmol/l xuống còn 7,31mmol/l (tương ứng 77%), cholesterol giảm từ trung bình 18,74mmol/l xuống còn 3,22mmol/l (tương ứng 82,8%). Kết luận: Ở bệnh nhân viêm tụy cấp do tăng TG máu, nhóm sử dụng PEX có mức giảm triglyceride và cholesterol nhanh hơn so với nhóm không PEX.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Chatila AT, Bilal M, Guturu P (2019) Evaluation and management of acute pancreatitis. World J Clin Cases 7(9): 1006-1020.
2. Baranyai T et al (2010) Acute pancreatitis caused by hypertriglyceridemia. Orv Hetil 151(45): 1869-1874.
3. Garg R, Rustagi T (2018) Management of hypertriglyceridemia induced acute pancreatitis. Biomed Res Int. 2018: 4721357.
4. Gupta A, Wosik J, Philips S (2016) Hypertriglyceridemia-Induced pancreatitis. J Gen Intern Med 31(2): 252.
5. Maradana S et al (2019) Hypertriglyceridemia induced pancreatitis due to brentuximab therapy: First case report. Cureus11(7): 5138.
6. Banks PA, Freeman ML (2016) Practice guidelines in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 101(10): 2379-2400.
7. Stefanutti C et al (2009) Therapeutic plasma exchange in patients with severe hypertriglyceridemia: A multicenter study. Artif Organs 33(12): 1096-1102.
8. Lennertz A et al (1999) Therapeutic plasma exchange in patients with chylomicronemia syndrome complicated by acute pancreatitis. Ther Apher 3(3): 227-233.
9. Yeh JH, Chen JH, Chiu HC (2003) Plasmapheresis for hyperlipidemic pancreatitis. J Clin Apher 18(4): 181-185.
10. Gubensek J et al (2009) Treatment of hyperlipidemic acute pancreatitis with plasma exchange: A single-center experience. Ther Apher Dial 13(4): 314-317.