Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán Helicobacter pylori kháng clarithromycin bằng sinh học phân tử

  • Ngô Tất Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Thị Thu Hiền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Thị Huyền Trang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Nhung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Hữu Song Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Helicobacter pylori, clarithromycin, kháng kháng sinh

Tóm tắt

Mục tiêu: Xây dựng phương pháp chẩn đoán nhanh Helicobacter pylori (HP) và các đột biến kháng thuốc A2142G, A2143G bằng phương pháp sinh học phân tử. Đối tượng và phương pháp: 15 mẫu sinh thiết dạ dày, tá tràng thu thập tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được đưa vào nghiên cứu. Xác định nhiễm HP và HP đột biến kháng clarithromycin đã được tiến hành bằng PCR đặc hiệu allele có tích hợp công nghệ ARMS. Kết quả được so sánh với giải trình tự gene. Kết quả: Xét nghiệm PCR đặc hiệu allele có tích hợp công nghệ ARMS đã được xây dựng thành công. Kết quả cho thấy xét nghiệm này có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương giải trình tự gene, nhưng kinh phí ít hơn, yêu cầu về thiết bị và kỹ thuật viên thấp hơn, thời gian để có kết quả ngắn hơn. Kết luận: Quy trình xét nghiệm chẩn đoán đồng thời sự có mặt của vi khuẩn và đột biến gene ribosome 23S của nó tại vị trí A2142G, A2143G trong một lần xét nghiệm đã được xây dựng thành công.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Agudo S, Perez-Perez G et al (2010) High prevalence of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains and risk factors associated with resistance in Madrid, Spain. J Clin Microbiol 48(10): 3703-3707.
2. Nakamura A, Furuta T, Shirai N, Sugimoto M, Kajimura M, Soya Y, Hishida A (2007) Determination of mutations of the 23S rRNA gene of Helicobacter pylori by allele specific primer-polymerase chain reaction method. J Gastroenterol Hepatol 22(7): 1057-1063.
3. Newton CR, Heptinstall LE, Powell SJ, Summers C, Kalshekerl N, Smith JC and Markham AF (1989) Analysis of any point mutation in DNA. The amplification refractory mutation system (ARMS). Nucleic Acids Research 17(7): 2503–2516.
4. Schabereiter-Gurtner C, Hirschl AM, Dragosics B, Hufnagl P, Puz S, Kovách Z, Rotter M, Makristathis A (2004) Novel real-time PCR assay for detection of Helicobacter pylori infection and simultaneous clarithromycin susceptibility testing of stool and biopsy specimens. J Clin Microbiol 42(10): 4512-4518.
5. Dahse R, Berndt A et al (2008) Two allele-specific PCR assays for screening epidermal growth factor receptor gene hotspot mutations in lung adenocarcinoma. Mol Med Report 1(1): 45-50.
6. Dahse R, Berndt A et al (2008) PCR-based testing for therapy-related EGFR mutations in patients with non-small cell lung cancer. Anticancer Res 28(4B): 2265-2270.
7. Dahse R, Driemel O et al (2009) Epidermal growth factor receptor kinase domain mutations are rare in salivary gland carcinomas. Br J Cancer 100(4): 623-625.
8. Nash KA, Inderlied CB (1995) Genetic basis of macrolide resistance in Mycobacterium avium isolated from patients with disseminated disease. Antimicrob Agents Chemother 39(12): 2625-630.
9. Marshall BJ (1984) Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration. Lancet 1(8390): 1311-135.
10. Gerrits MM, van Vliet AH, Kuipers EJ, Kusters JG (2006) Helicobacter pylori and antimicrobial resistance: Molecular mechanisms and clinical implications. Lancet Infect Dis 6(11): 699-709.
11. Necchi V, Candusso ME et al (2007) Intracellular, intercellular, and stromal invasion of gastric mucosa, preneoplastic lesions, and cancer by Helicobacter pylori. Gastroenterology 132(3): 1009-1023.
12. Nguyen TV, Bengtsson C et al (2012) Eradication of Helicobacter pylori in children in Vietnam in relation to antibiotic resistance. Helicobacter 17(4): 319-325.
13. Norazah Ahmad, Sheikh Anwar Abdullah, Ramelah Mohamed (2009) Characterization of clarithromycin resistance in Malaysian isolates of Helicobacter pylori. World J Gastroenterol 15(25): 3161-3165.
14. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C, Bazzoli F, El-Omar E, Graham D, Hunt R, Rokkas T, Vakil N, Kuipers EJ (2007) Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report. Gut 56: 772-781.
14. Lehours P et al (2011) DPO multiplex PCR as an alternative to culture and susceptibility testing to detect Helicobacter pylori and its resistance to clarithromycin. BMC Gastroenterology 11: 112.