Đặc điểm rối loạn sắc giác trên bệnh nhân glôcôm nguyên phát

  • Lương Thị Hải Hà Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Đặng Đức Minh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Main Article Content

Keywords

Thị lực, rối loạn sắc giác, glôcôm

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm rối loạn sắc giác trên bệnh nhân glôcôm nguyên phát. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 67 mắt của 52 bệnh nhân glôcôm nguyên phát điều trị tại Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: 53/67 mắt có rối loạn sắc giác và gặp ở mọi giai đoạn của bệnh glôcôm, rối loạn sắc giác ở trục màu xanh lơ - vàng chiếm tỷ lệ cao nhất (70,1%). Kết luận: Rối loạn sắc giác gặp hầu hết ở mọi giai đoạn tổn hại thị trường và mọi giai đoạn bệnh glôcôm, rối loạn trục màu xanh lơ - vàng chiếm tỷ lệ cao.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đào Lâm Hường, Vũ Thị Thái, Vũ Anh Tuấn, Đỗ Tấn, Bùi Thị Vân Anh, Hoàng Trần Thanh, Phạm Thu Thủy (2011) Glôcôm. Nhãn Khoa, 2. Nhà xuất bản Y học, tr. 234-339.
2. Ngô Hữu Phương và cộng sự (2013) Nghiên cứu tổn hại sắc giác trên một số bệnh nhân glôcôm góc mở nguyên phát. Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ y học, tr. 47-67.
3. Monika Formankiewicz (2009) Colour vision vol. part 2. Assessment of colour vision: 28-35. Retrieved from http://www.optometry.co.uk/ clinical/details?aid=609.
4. Peter Gouras (2011) Color vision Vol. Part VII. Webvision Retrieved from http://webvision. med.utah.edu/book/part-vii-color-vision/color-vision/.
5. Stefan C, Rusu D, Nenciu A, Tebeanu E (2005) Color vision in glaucoma. Oftalmologia 49(1): 17-21.