Thể lệ gửi bài báo

  1. Yêu cầu chung

Các công trình đăng trên Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 phải là bản thảo đăng nguyên vẹn lần đầu và chưa từng được đăng ở bất kỳ tạp chí hoặc cơ sở dữ liệu có thể tiếp cận công khai nào.

Bản thảo được soạn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh sử dụng phần mềm Microsoft Word (đuôi file là .doc hoặc .docx), đúng ngữ pháp, không có lỗi chính tả. Định dạng trang A4, kiểu chữ Arial hoặc Times New Roman, cỡ chữ 14 (hệ font Unicode), khoảng cách dòng 1,5, cách lề Normal. Mỗi bài không quá 4000 từ không bao gồm bảng, hình minh họa và tài liệu tham khảo. Bản thảo phải đánh số trang rõ ràng, số trang căn giữa. Trong trường hợp Tạp chí sử dụng phần mềm nhận bản thảo trực tuyến thì tác giả phải thực hiện theo đúng hướng dẫn trên phần mềm.

Các thuật ngữ tiếng Việt thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam. Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Hạn chế sử dụng các chữ viết tắt. Trong trường hợp không tránh khỏi phải viết tắt thì phải có phần chú thích cho lần sử dụng chữ viết tắt đầu tiên trong bài.

Các hình, bảng, biểu trình bày dưới định dạng ảnh (.jpg, .png,...) có độ phân giải cao, kèm theo phần chú thích hình.

Các bảng biểu, hình, chú thích hình được trình bày vào đúng vị trí trong nội dung của bản thảo và đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài.

Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số thứ tự xuất hiện trong nội dung bài, không theo tên tác giả và năm. Tài liệu trích dẫn đánh số và trình bày theo chuẩn AMA (American Medical Association, 11th edition) của Hội Y Khoa Hoa Kỳ. Sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo như Endnote, ZOTERO… Đối với tên tác giả Việt Nam trong tài liệu trích dẫn bằng tiếng Việt cần ghi đầy đủ và nguyên tên họ.

  1. Yêu cầu về cam kết không xung đột lợi ích

Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 thực hiện xét duyệt các bản thảo theo quy định của Hội đồng Quốc tế Tổng biên tập các Tạp chí Y học (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE). Các tác giả nêu rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức hỗ trợ, tài trợ nghiên cứu cùng cam kết không xung đột lợi ích liên quan đến nghiên cứu. Bản thảo phải có sự đồng thuận của từng thành viên trong nhóm tác giả về nội dung khoa học và sự đóng góp của từng tác giả trong việc phát triển và hoàn thiện bản thảo. Nghiêm cấm đưa thông tin của cá nhân không tham gia vào quá trình nghiên cứu vào tác giả bài báo. Tạp chí sẽ gửi Bản thảo qua email cho tất cả các tác giả để xác nhận nếu thấy cần thiết. (Đề nghị cung cấp đầy đủ địa chỉ email của từng thành viên trong nhóm tác giả).

Nếu bản thảo có nhiều tác giả tham gia thì phải xác định cụ thể tác giả chính, đồng tác giả và tác giả liên hệ theo quy định của Tạp chí (xem mục hướng dẫn/yêu cầu cụ thể đối với từng loại bài báo).

  1. Hướng dẫn/yêu cầu cụ thể đối với từng loại bài báo bằng tiếng Việt

- Bài báo công bố kết quả nghiên cứu

Tác giả thực hiện theo Mẫu 01: Bài báo công bố kết quả nghiên cứu. Xem tại đây

- Bài báo nghiên cứu trường hợp

Tác giả thực hiện theo Mẫu 02: Bài báo nghiên cứu trường hợp. Xem tại đây

 - Bài báo tổng quan

Tác giả thực hiện theo Mẫu 03: Bài báo tổng quan. Xem tại đây

- Các bài báo thể loại khác: Tác giả liên hệ trực tiếp với Ban Biên tập để được hướng dẫn.

  1. Hướng dẫn/yêu cầu cụ thể đối với từng loại bài báo bằng tiếng Anh

- Các loại bài báo và nội dung như hướng dẫn tại bài báo tiếng Việt

- Toàn bộ ngôn ngữ trong bài báo được thể hiện bằng tiếng Anh

Lệ phí phản biện và đăng bài báo khoa học: Vui lòng xem phụ lục tại đây