Giá trị của cắt lớp vi tính tủy cổ cản quang và cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương

  • Lâm Khánh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Tống Thị Thu Hằng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Gia Khánh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Thân Trọng Toản Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Cắt lớp vi tính tuỷ cổ, cộng hưởng từ, nhổ rễ, đám rối thần kinh cánh tay, chấn thương

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị của cắt lớp vi tính tủy cổ cản quang và cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương. Đối tượng và phương pháp: Tiến hành trên 40 bệnh nhân bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay được chụp cắt lớp vi tính tủy cổ cản quang và cộng hưởng từ 3.0 Tesla đối chiếu với phẫu thuật từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 02 năm 2017. Phương pháp nghiên cứu là tiến cứu, mô tả cắt ngang. Kết quả: Cắt lớp vi tính có độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác trong xác định tổn thương nhổ rễ C5 lần lượt là 89,2%, 66,7% và 87,5%, nhổ rễ C6: 88,6%, 80,0% và 87,5%, nhổ rễ C7: 95,7%, 70,6% và 85,0%, nhổ rễ C8: 76,9%, 81,5% và 80,0%, nhổ rễ T1: 66,7%, 97,2% và 94,9%, nhổ cả 5 rễ: 100,0%, 50,0% và 97,5%. Cộng hưởng từ có độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác trong chẩn đoán tổn thương nhổ/đứt rễ C5 lần lượt là: 83,3%, 75%, và 82,5%, nhổ/đứt rễ C6: 91,9%, 66,7% và 90%; nhổ/đứt rễ C7: 96,2%, 57,1%, 82,5%; nhổ/đứt rễ C8: 71,4%; 73,1%; 72,5%; nhổ/đứt rễ T1: 60,0%, 91,4%, 87,5%, trong chẩn đoán tổn thương thân trên: 88,9%, 83,9% và 85%, thân giữa: 87,5%, 90,9% và 90,0%, thân dưới: 94,4%, 92,5% và 60,0%, khi đối chiếu với phẫu thuật. Kết luận: Cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ là phương pháp chẩn đoán hình ảnh có giá trị trong việc chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đinh Hoàng Long (2012) Hình ảnh tổn thương đám rối thần kinh cánh tay trên cộng hưởng từ 1,5 Tesla. Luận văn Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108.
2. Nguyễn Ngọc Trung (2019) Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương. Luận án Tiến sỹ, Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108.
3. Bermejo N (2012) MR imaging of the brachial plexus: Anatomy and pathology. European Society of Radiology: 1-40.
4. Moran SL Steinmann SP, Shin AY (2005) Adult brachial plexus injuries: Mechanism, patterns of injury and physical diagnosis. Hand Clin 21(1): 13-24.
5. Upadhyaya V Kumar A, Pandey AK et al (2015) Magnetic resonance neurography of the brachial plexus. Indian journal of plastic surgery: Official publication of the association of plastic surgeons of India 48(2): 129-141.
6. Walker AT, Chaloupka JC, Lotbiniere AC et al (1996) Detection of nerve rootlet avulsion on CT myelography in patients with birth palsy and brachial plexus injury after trauma. AJR Am J Roentgenol 167(5): 1283-1287.
7. Bertelli JA, Ghizoni MF (2006) Use of clinical signs and computed tomography myelography findings in detecting and excluding nerve root avulsion in complete brachial plexus palsy. J Neurosurg 105(6): 835-842.
8. Carvalho GA, Nikkhah G, Matthies C et al (1997) Diagnosis of root avulsions in traumatic brachial plexus injuries: Value of computerized tomography myelography and magnetic resonance imaging. J Neurosurg 86(1): 69-76.
9. Tse R, Nixon JN, Iyer RS et al (2014) The diagnostic value of CT myelography, MR myelography, and both in neonatal brachial plexus palsy. AJNR Am J Neuroradiol 35(7): 1425-1432.
10. Doi K, Otsuka K, Okamoto Y et al (2002) Cervical nerve root avulsion in brachial plexus injuries: Magnetic resonance imaging classification and comparison with myelography and computerized tomography myelography. J Neurosurg 96(3): 277-284.
11. Yang J, Qin B, Fu G et al (2014) Modified pathological classification of brachial plexus root injury and its MR imaging characteristics. J Reconstr Microsurg 30(3): 171-178.
12. Yoshikawa T, Hayashi N, Yamamoto S et al (2006) Brachial plexus injury: Clinical manifestations, conventional imaging findings, and the latest imaging techniques. Radiographics 26(1): 133-143.