Thể lệ gửi bài báo

  1. Yêu cầu chung

Các công trình đăng trên Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 phải là bản thảo đăng nguyên vẹn lần đầu và chưa từng được đăng ở bất kỳ tạp chí hoặc cơ sở dữ liệu có thể tiếp cận công khai nào.

Bản thảo được soạn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh sử dụng phần mềm Microsoft Word (đuôi file là .doc hoặc .docx), đúng ngữ pháp, không có lỗi chính tả. Định dạng trang A4, kiểu chữ Arial hoặc Times New Roman, cỡ chữ 14 (hệ font Unicode), khoảng cách dòng 1,5, cách lề Normal. Mỗi bài không quá 4000 từ không bao gồm bảng, hình minh họa và tài liệu tham khảo. Bản thảo phải đánh số trang rõ ràng, số trang căn giữa. Trong trường hợp Tạp chí sử dụng phần mềm nhận bản thảo trực tuyến thì tác giả phải thực hiện theo đúng hướng dẫn trên phần mềm.

Các thuật ngữ tiếng Việt thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam. Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Hạn chế sử dụng các chữ viết tắt. Trong trường hợp không tránh khỏi phải viết tắt thì phải có phần chú thích cho lần sử dụng chữ viết tắt đầu tiên trong bài.

Các hình, bảng, biểu trình bày dưới định dạng ảnh (.jpg, .png,...) có độ phân giải cao, kèm theo phần chú thích hình.

Các bảng biểu, hình, chú thích hình được trình bày vào đúng vị trí trong nội dung của bản thảo và đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài.

Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số thứ tự xuất hiện trong nội dung bài, không theo tên tác giả và năm. Tài liệu trích dẫn đánh số và trình bày theo chuẩn AMA (American Medical Association, 11th edition) của Hội Y Khoa Hoa Kỳ. Sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo như Endnote, ZOTERO… Đối với tên tác giả Việt Nam trong tài liệu trích dẫn bằng tiếng Việt cần ghi đầy đủ và nguyên tên họ.

  1. Yêu cầu về cam kết không xung đột lợi ích

Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 thực hiện xét duyệt các bản thảo theo quy định của Hội đồng Quốc tế Tổng biên tập các Tạp chí Y học (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE). Các tác giả nêu rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức hỗ trợ, tài trợ nghiên cứu cùng cam kết không xung đột lợi ích liên quan đến nghiên cứu. Bản thảo phải có sự đồng thuận của từng thành viên trong nhóm tác giả về nội dung khoa học và sự đóng góp của từng tác giả trong việc phát triển và hoàn thiện bản thảo. Nghiêm cấm đưa thông tin của cá nhân không tham gia vào quá trình nghiên cứu vào tác giả bài báo. Tạp chí sẽ gửi Bản thảo qua email cho tất cả các tác giả để xác nhận nếu thấy cần thiết. (Đề nghị cung cấp đầy đủ địa chỉ email của từng thành viên trong nhóm tác giả).

Nếu bản thảo có nhiều tác giả tham gia thì phải xác định cụ thể tác giả chính, đồng tác giả và tác giả liên hệ theo quy định của Tạp chí (xem mục hướng dẫn/yêu cầu cụ thể đối với từng loại bài báo).

  1. Hướng dẫn/yêu cầu cụ thể đối với từng loại bài báo bằng tiếng Việt

- Bài báo công bố kết quả nghiên cứu

Tác giả thực hiện theo Mẫu 01: Bài báo công bố kết quả nghiên cứu.

- Bài báo nghiên cứu trường hợp

Tác giả thực hiện theo Mẫu 02: Bài báo nghiên cứu trường hợp.

 - Bài báo tổng quan

Tác giả thực hiện theo Mẫu 03: Bài báo tổng quan.

- Các bài báo thể loại khác: Tác giả liên hệ trực tiếp với Ban Biên tập để được hướng dẫn.

  1. Hướng dẫn/yêu cầu cụ thể đối với từng loại bài báo bằng tiếng Anh

- Các loại bài báo và nội dung như hướng dẫn tại bài báo tiếng Việt

- Toàn bộ ngôn ngữ trong bài báo được thể hiện bằng tiếng Anh

Quyền hạn, trách nhiệm và vai trò của tác giả

1. Tác giả bài báo phải chịu trách nhiệm chính và trực tiếp trước pháp luật, Ban Biên tập Tạp chí, phản biện xã hội, các quy định liên quan về nội dung, chất lượng, các khía cạnh về liêm chính khoa học, tính hợp pháp và bản quyền của bài báo.

2. Khi xảy ra khiếu nại, đơn thư, phản biện xã hội... về nội dung bài báo, tác giả bài báo phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin liên quan khi Ban Biên tập liên hệ. Hội đồng Biên tập Tạp chí sẽ tiến hành xem xét, đánh giá và quyết định cuối cùng về việc rút hay tiếp tục đăng bài báo trên Tạp chí.

3. Thứ tự tên của các tác giả được sắp xếp theo quy định, vị trí tên của tác giả thể hiện tương xứng với vai trò đóng góp đối với công trình công bố trong bài báo. Tác giả gửi bài chịu trách nhiệm về việc sắp xếp thứ tự các tác giả của bài viết và tên của các đồng tác giả. Tác giả đứng tên đầu và tác giả liên hệ được mặc định là tác giả chính.

4. Các tác giả nêu rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức hỗ trợ, tài trợ nghiên cứu cùng cam kết không xung đột lợi ích liên quan đến nghiên cứu. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm khi liệt kê đơn vị công tác, đơn vị nghiên cứu… của các thành viên nhóm nghiên cứu, bảo đảm trung thực theo đúng các quy định công bố của các đơn vị đó. Bản thảo phải có sự đồng thuận của từng thành viên trong nhóm tác giả về nội dung khoa học và sự đóng góp của từng tác giả trong việc phát triển và hoàn thiện bản thảo. Tác giả sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu đưa thông tin của cá nhân không tham gia vào quá trình nghiên cứu vào tác giả bài báo.

5. Tác giả (nhóm tác giả) có quyền giới thiệu 1 đến 3 người phản biện cho bài viết nhưng việc chọn người phản biện là do Tổng biên tập/Phó Tổng biên tập quyết định.

6. Tác giả gửi bài có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về thể lệ đăng bài trên Tạp chí; chỉnh sửa và hoàn chỉnh bài viết theo yêu cầu của Phản biện và Ban biên tập Tạp chí. Trong trường hợp tác giả không đáp ứng thời gian chỉnh sửa theo đề nghị của Ban Biên tập thì Ban Biên tập thông báo cho tác giả biết và Tạp chí không cam kết về thời gian trả lời quyết định duyệt đăng/từ chối đăng như quy định tại Điều 12. Nếu tác giả gửi bài không phản hồi thông tin liên hệ của Ban Biên tập trong 04 ngày làm việc thì được hiểu là không tiếp tục quy trình gửi bài báo, Ban Biên tập có quyền từ chối bài báo.

7. Tác giả không được phép gửi bản thảo đến tạp chí khác trong khi chưa có quyết định xét duyệt cuối cùng của Ban Biên tập Tạp chí và phải chịu trách nhiệm về việc đăng bài báo trùng lặp với Tạp chí khác (nếu có); không được cung cấp thông tin liên quan đến mình trong bài viết; không được tiếp xúc với phản biện trong quá trình phản biện bài viết.

8. Đối với bài báo tiếng Anh, Tác giả có quyền gửi kèm bản dịch đầy đủ hoặc tóm tắt bằng tiếng Việt cho Ban Biên tập.

9. Tác giả được quyền rút lại bản thảo bài báo hoặc bổ sung, điều chỉnh thông tin bài báo trong vòng 4 ngày làm việc sau khi Ban Biên tập nhận được bản thảo.