Khảo sát nồng độ kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan vi rút B (anti-HBs/HBsAb) ở nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Nguyễn Thị Tuấn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Duyên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Vi rút viêm gan B, kháng thể, nhân viên y tế, kháng nguyên bề mặt viêm gan vi rút B

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng nồng độ anti-HBs và tỷ lệ mang kháng nguyên bề mặt viêm gan vi rút B của nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: 2.403 nhân viên của bệnh viện được xét nghiệm nồng độ anti-HBs và tìm HBsAg trong máu; phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận: Khảo sát 2.403 nhân viên bệnh viện về tình trạng miễn dịch đối với HBV kết quả thu được: 928 nhân viên (38,61%) có kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt HBV (nồng độ anti-HBs > 10mUI/ml trên máy Architect i2000 của hãng Abbott), 1.475 nhân viên (61,39%) không có kháng thể (nồng độ anti-HBs < 10mUI/ml); 31 nhân viên (1,29%) có HBsAg dương tính (S/CO > 1).

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2014) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan vi rút B, tháng 12/2014.
2. AASLD-IDSA HCV Guidance Panel (2018) Hepatitis C Guidance 2018 Update: AASLD-IDSA Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C Virus Infection. Clin Infect Dis. 67(10): 1477-1492.
3. Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, Chang KM, Hwang JP, Jonas MM, Brown RS Jr, Bzowej NH, Wong JB (2018) Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B. AASLD 2018 Hepatitis B Guidance. Hepatology. 67(4): 1560-1599.
4. Sarin SK et al (2016) Asian-pacific clinical practice guidelines on the management of hepatitis B: A 2015 update. Hepatol Int 10: 1-98.
5. EASL (2017) Clinical practice guidelines on the management of hepatitis B virus infection, 2017. J Hepatol. 67(2):370-398.
6. EASL (2014) Hepatitis B flares in chronic hepatitis B: Pathogenesis, natural course, and management. Journal of Hepatology 61: 1407-1417.
7. EASL (2013) Management of chronic hepatitis B in childhood: ESPGHAN clinical practice guidelines; consensus of an expert panel on behalf of the European society of pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition. Journal of Hepatology 59: 814-829.
8. WHO (2018) Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection, March 2018.