Đánh giá kết quả bước đầu diệt hạch thân tạng bằng tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính và robot Maxio

  • Đinh Gia Khánh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Duy Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Hoàng Điệp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đỗ Đức Cuong Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Đau do ung thư, diệt hạch đám rối thân tạng, ung thư tuỵ

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bước đầu tiêm cồn tuyệt đối diệt hạch thân tạng dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính và robot Maxio. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 12 bệnh nhân có chỉ định giảm đau bằng tiêm cồn tuyệt đối diệt hạch thân tạng từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả: Bệnh nhân chủ yếu là ung thư tuỵ. Thang điểm VAS trung bình trước can thiệp là 7. Đường tiếp cận nhiều nhất là phía sau. 83% số bệnh nhân có thang điểm VAS giảm ≥ 2 điểm sau 2 tuần can thiệp. Tác dụng phụ hay gặp nhất là tiêu chảy. Kết luận: Kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối diệt hạch thân tạng dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính có độ chính xác cao, hiệu quả điều trị tốt và tỷ lệ biến chứng thấp.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đỗ Thị Thu Thuỳ (2014) Đánh giá hiệu quả giảm đau của phương pháp diệt hạch đám rối thân tạng bằng tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính. Luận văn Thạc sỹ y học - Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 29-56.
2. Pradeep Jain, Amitabh Dutta, Jayashree Sood (2006) Coeliac plexus blockade and neurolysis: An overview. Indian J. Anaesth 50(3): 169-177.
3. Kambadakone A et al (2011) CT-guided celiac plexus neurolysis: A review of anatomy, indications, technique, and tips for successful
treatment. Radiographics 31(6): 1599-1621.