Nghiên cứu nồng độ hormone estradiol, progesterone và testosterone huyết thanh ở bệnh nhân nữ mắc trứng cá thể thông thường

  • Nguyễn Phú Cường Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Thị Nga Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vũ Văn Tiến Bệnh viện Quân y 103
  • Trần Đăng Quyết Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Trứng cá thông thường, hormone, nữ giới

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ hormone estradiol, progesterone và testosterone huyết thanh và mối liên quan với mức độ nặng của bệnh ở bệnh nhân nữ trứng cá thể thông thường. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang 175 bệnh nhân nữ mắc trứng cá thể thông thường khám và điều trị tại Phòng khám Da liễu - Bệnh viện Quân y 103. Định lượng hormone estradiol, progesterone và testosterone huyết thanh bằng phương pháp hóa miễn dịch phát quang vào ngày thứ 4 - 6 của chu kỳ kinh nguyệt và so sánh kết quả với nhóm đối chứng gồm 35 đối tượng khỏe mạnh. Kết quả: Tỷ lệ thay đổi nồng độ hormone ở bệnh nhân nữ mắc trứng cá là 29,14%, trong đó tăng testosterone chiếm 16,0%. Nồng độ hormone testosterone huyết thanh ở nhóm mắc bệnh trứng cá là 55,67 ± 25,56ng/dl, cao hơn ở nhóm chứng 38,37 ± 10,16ng/dl, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Bên cạnh đó, nồng độ hormone estradiol huyết thanh trong nhóm bệnh là 323,15 ± 93,30pmol/l, thấp hơn có ý nghĩa thống kê khi so nhóm chứng với giá trị estradiol trung bình 370 ± 58,88pmol/l. Tuy nhiên, hormone progesterone ở 2 nhóm không khác biệt có ý nghĩa thống kê (0,60 ± 0,38 và 0,50 ± 0,15ng/ml với p>0,05). Khi khảo sát sự tương quan giữa nồng độ hormone huyết thanh và mức độ nặng của bệnh, chúng tôi không thấy mối liên quan giữa nồng độ estradiol, progesterone và testosterone huyết thanh với mức độ bệnh. Kết luận: Nồng độ testosterone ở bệnh nhân nữ trứng cá thông thường cao hơn so với nhóm chứng. Trong khi đó, nồng độ estradiol huyết thanh ở nhóm bệnh trứng cá thấp hơn nhóm chứng. Nồng độ progesterone huyết thanh không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Tuy nhiên, sự thay đổi nồng độ testosterone, estradiol và progesterone huyết thanh không có mối liên quan đến mức độ nặng của bệnh trứng cá.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Cunha MG, Fonseca FL, and Machado CD (2013) Androgenic hormone profile of adult women with acne. Dermatology 226(2): 167-171.
2. Wei B, Qu L, Zhu H et al (2014) Higher 17alpha-hydroxyprogesterone levels aggravated the severity of male adolescent acne in Northeast China. Dermatology 229(4): 359-362.
3. Akdogan, Neslihan, Dogan G et al (2018) Association of serum hormone levels with acne vulgaris: Low estradiol level can be a pathogenetic factor in female acne. Our Dermatology Online 9(3): 249-256.
4. George R, Clarke S, Thiboutot D (2008) Hormonal therapy for acne. Semin Cutan Med Surg 27(3): 188-196.
5. Rabe T, Kowald A, Ortmann J et al (2000) Inhibition of skin 5 alpha-reductase by oral contraceptive progestins in vitro. Gynecol Endocrinol 14(4): 223-230.
6. Bakry OA, El Shazly RM, El Farargy SM et al (2014) Role of hormones and blood lipids in the pathogenesis of acne vulgaris in non-obese, non-hirsute females. Indian Dermatol Online J 5(1): 9-16.