Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu của đám rối thần kinh cánh tay trên cắt lớp vi tính tuỷ cổ cản quang và cộng hưởng từ

  • Lâm Khánh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Tống Thị Thu Hằng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Gia Khánh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Thân Trọng Toản Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, giải phẫu, đám rối thần kinh cánh tay

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh giải phẫu của đám rối thần kinh cánh tay trên cắt lớp vi tính tủy cổ cản quang và cộng hưởng từ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến hành trên 40 đối tượng được chụp cắt lớp vi tính tuỷ cổ cản quang và cộng hưởng từ tại Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 02 năm 2017. Phương pháp nghiên cứu là tiến cứu, mô tả cắt ngang. Kết quả: Trên cắt lớp vi tính, số lượng rễ sau nhiều hơn rễ trước ở tất cả các mức từ C5 đến T1, tổng số rễ con nhiều nhất là ở mức C6. Trên cộng hưởng từ, 4 ca có biến đổi giải phẫu ở phần thân (chiếm 10%), góc tạo bởi rễ của đám rối thần kinh cánh tay và tủy sống tăng dần từ C5 đến T1. Kết luận: Chụp cắt lớp vi tính tuỷ cổ cản quang và cộng hưởng từ là những phương tiện chẩn đoán có giá trị dùng để khảo sát giải phẫu đám rối thần kinh cánh tay đoạn trong và ngoài ống sống.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Doi K, Otsuka K, Okamoto Y et al (2002) Cervical nerve root avulsion in brachial plexus injuries: Magnetic resonance imaging classification and comparison with myelography and computerized tomography myelography. J Neurosurg 96(3): 277-84.
2. Shetty Surekha D, Satheesha Nayak B, Madahv Venu et al (2011) A study on the variations in the formation of the trunks of brachial plexus. Int. J. Morphol 29(2): 555-558.
3. Bonnel F (1984) Microscopic anatomy of the adult human brachial plexus: An anatomical and histological basis for microsurgery. Microsurgery 5(3): 107-118.