Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 là phiên hiệu chức năng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học ở bậc học tiến sĩ và nghiên cứu khoa học về y dược lâm sàng. Từ năm 1995 Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học đến bậc tiến sĩ.

Từ tình hình thực tế, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 cần có tạp chí khoa học chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn, huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin về khoa học Y Dược lâm sàng với các cơ sở y tế, đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Do đó Viện đã đề nghị và được sự nhất trí của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa – Thông tin đã xem xét và cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 147/GP-BVHTT ngày 04 tháng 11 năm 2005 cho Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 được xuất bản Tạp chí với tên gọi “Tạp chí Y - Dược Lâm sàng 108” xuất bản 03 số / năm được cấp chỉ số quốc tế ISSN 1859-2872, đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan về Y Dược học trong nước và quốc tế, thông tin về nghiên cứu và đào tạo.

Từ khi xuất bản số đầu tiên đến nay, Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 đã được cấp phép sửa đổi nâng kỳ xuất bản lên 6 số / năm và từ 2017 đến nay xuất bản thường kỳ 9 số 1/năm trong đó có 1 số tiếng Anh và các số Tạp chí đặc biệt cho các Hội nghị Khoa học của Bệnh viện. Nhằm nâng cao chất lượng tạp chí hơn nữa từ năm 2020 Tạp chí đã thực hiện 2 phản biện kín độc lập cho mỗi bài báo. Tạp chí đã xây dựng website riêng để xuất bản online và gắn chỉ số DOI cho mỗi bài báo.

Thông tin tạp chí:

  • ISSN: 1859-2872
  • Tần suất xuất bản: 9 số/năm
  • DOI prefix: 10.52389
  • Chỉ mục: Crossref, Vietnam Citation Gateway - Vcgate, Google Scholar
  • Công cụ chống đạo văn áp dụng: Ithenticate. Các bài báo có tỉ lệ đạo văn lớn hơn 25% sẽ không được xem xét đánh giá.
  • Trang chủ: https://tcydls108.benhvien108.vn