Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 là phiên hiệu chức năng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học ở bậc học tiến sĩ và nghiên cứu khoa học về y dược lâm sàng. Từ năm 1995 Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học đến bậc tiến sĩ.

Từ tình hình thực tế, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 cần có tạp chí khoa học chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn, huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin về khoa học Y Dược lâm sàng với các cơ sở y tế, đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Do đó Viện đã đề nghị và được sự nhất trí của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa – Thông tin đã xem xét và cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 147/GP-BVHTT ngày 04 tháng 11 năm 2005 cho Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 được xuất bản Tạp chí với tên gọi “Tạp chí Y - Dược Lâm sàng 108” xuất bản 03 số / năm được cấp chỉ số quốc tế ISSN 1859-2872, đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan về Y Dược học trong nước và quốc tế, thông tin về nghiên cứu và đào tạo.

Từ khi xuất bản số đầu tiên đến nay, Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 đã được cấp phép sửa đổi nâng kỳ xuất bản lên 6 số / năm và từ 2017 đến nay xuất bản thường kỳ 9 số 1/năm trong đó có 1 số tiếng Anh và các số Tạp chí đặc biệt cho các Hội nghị Khoa học của Bệnh viện. Nhằm nâng cao chất lượng tạp chí hơn nữa từ năm 2020 Tạp chí đã thực hiện 2 phản biện kín độc lập cho mỗi bài báo. Tạp chí đã xây dựng website riêng để xuất bản online và gắn chỉ số DOI cho mỗi bài báo.

Thông tin tạp chí:

 • ISSN: 1859-2872
 • Tần suất xuất bản: 9 số/năm
 • DOI prefix: 10.52389
 • Chỉ mục: Crossref, Vietnam Citation Gateway - Vcgate, Google Scholar
 • Công cụ chống đạo văn áp dụng: Ithenticate. Các bài báo có tỉ lệ đạo văn lớn hơn 25% sẽ không được xem xét đánh giá.
 • Trang chủ: https://tcydls108.benhvien108.vn

Quy trình phản biện

Các bản thảo nào thuộc phạm vi xuất bản và đáp ứng được các yêu cầu của thể lệ viết bài sẽ được chuyển cho các thành viên ban biên tập phụ trách. Các bản thảo sau đó sẽ trải qua quá trình phản biện kín hai chiều bởi ít nhất 02 (hai) chuyên gia độc lập trong lĩnh vực tương ứng. Thành viên ban biên tập phụ trách sẽ đưa ra quyết định trước khi được phê duyệt của Tổng biên tập.

Cam kết bảo mật

Tạp chí Y dược lâm sàng 108 cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Các thông tin mà người dùng nhập vào các biểu mẫu trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của TC chỉ được sử dụng vào các mục đích thuộc phạm vi xuất bản của tạp chí và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Đạo đức nghiên cứu

Các nghiên cứu phản ánh trực tiếp chất lượng công việc của các tác giả và các cơ sở hỗ trợ. Để được xuất bản, các bài báo được đều được phản biện đánh giá theo quy trình chặt chẽ và khoa học mà tạp chí đã đề ra. Do đó, điều quan trọng là phải thống nhất và đảm bảo các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức cho tất cả các bên liên quan đến hoạt động xuất bản: tác giả, người biên tập tạp chí, người bình duyệt, nhà xuất bản và cộng đồng của các tạp chí do xã hội sở hữu hoặc tài trợ.

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108

Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 xuất bản 9 số thường kỳ/năm và các số chuyên đề, đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan về Y - Dược học trong nước và quốc tế, thông tin về nghiên cứu và đào tạo.

I. Một số yêu cầu về bài đăng công trình nghiên cứu khoa học

 1. Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học phải chưa đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.
 2. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam.
 3. Bài gửi đăng bắt buộc phải đánh máy bằng tiếng Việt, rõ ràng, lề để rộng (chừa lề trên, dưới, phải, trái 3cm), một bài không quá 7 trang khổ A4 (font Times New Roman, cỡ 14, soạn thảo trên Unicode) kể cả bảng biểu và tài liệu tham khảo. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc.
 4. Trình tự các mục trong bài:
 5. Đầu đề (tiếng Việt và tiếng Anh).
 6. Họ và tên tác giả, nơi công tác, địa chỉ email phản hồi và số điện thoại của tác giả.
 7. Nội dung:

-     Tóm tắt bằng tiếng Việt (tối đa 250 từ) và tiếng Anh, bao gồm: Mục tiêu (Objective), đối tượng và phương pháp (Subject and method), kết quả (Result) và kết luận (Conclusion). Cuối tóm tắt có từ khóa phục vụ cho tra cứu, dài không quá 5 từ hoặc cụm từ.

-       Đặt vấn đề bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu; Đối tượng và phương pháp; Kết quả; Bàn luận; Kết luận.

-       Tài liệu tham khảo (không quá 10): Tài liệu tiếng Việt ghi trước, sau đó là tài liệu tiếng nước ngoài, xếp theo thứ tự ABC, phải mang tính cập nhật. Ví dụ về cách viết như sau:

 1. Trần Ngọc Ân (2006) Bài giảng Bệnh học Nội khoa tập 2. Nhà xuất bản Y học, tr. 327-342.
 2. Phạm Đình Sơn, Nguyễn Tuấn Linh (2011) Đánh giá độ chính xác của phép đo thể tích bằng phần mềm 3D-Doctor trên mô hình thực nghiệm hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 số 4, tr. 55-61.
 3. Roemer FW, Burstein D, Gold GE, Eckstein F, Baum T (2011) Articular cartilage in the knee: Current MR imaging techniques and applications in clinical practice and research. Radiographics 31(1): 37-61.
 4. Bài gửi đăng sẽ không trả lại bản thảo.

II. Đối với các bài viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Yêu cầu, bố cục của bài tương tự như bài báo tiếng Việt (Nếu bài được dịch ra từ tiếng Việt đề nghị tác giả gửi bài tiếng Việt kèm theo).

III. Đối với các bài tổng quan, thông tin, bài dịch

-     Đối với các bài tổng quan viết theo yêu cầu của Hội đồng Biên tập, cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác giả bài tổng quan ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành, nơi công tác ở phần ghi chú cuối trang đầu tiên. Bài tổng quan cũng được đánh máy vi tính, khổ A4 không quá 10 trang kể cả bảng biểu và tài liệu tham khảo.

-     Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tài liệu. Đối với bài dịch cần chụp toàn văn bài báo nước ngoài gửi kèm theo bản dịch.