Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017

  • Bùi Tuấn Khoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thanh Bình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Hữu Lự Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Đăng Tùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Tạ Việt Khôi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bệnh viện, chất lượng dịch vụ, bệnh nhân nội trú, mức độ hài lòng

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự hài lòng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện TWQĐ 108 năm 2017. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, thực hiện phỏng vấn 443 người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện TWQĐ 108 trong tháng 8/2017, sử dụng mẫu phiếu điều tra của Bộ Y tế. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh nội trú hài lòng với dịch vụ của Bệnh viện là 91,1%, Bệnh viện đã đáp ứng được 90,7 ± 11% so với mong đợi của người bệnh trước khi điều trị, có 76,2% người bệnh đánh giá đợt điều trị đáp ứng được > 80% so với mong đợi ban đầu. Bước đầu xác định được một số yếu tố có liên quan đến sự hài lòng của người bệnh nội trú như tuổi (nhóm bệnh nhân tuổi từ 21 - 40 có điểm hài lòng thấp hơn các nhóm khác), mặt bệnh điều trị (ngoại khoa có điểm hài lòng thấp hơn so với nội khoa). Kết luận: Dịch vụ của Bệnh viện đã đáp ứng được nhu cầu của người bệnh nội trú với tỷ lệ hài lòng đạt 91,1%.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2013) Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Quyết định số 4448/QĐ-BY ngày 06 tháng 11 năm 2013.
2. Dương Duy Lương (2016) Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế. Online, from
http://qpsolutions.vn/cgibin/Document/Tong%20quan%20khao%20sat%20HLNB_Dr%20Luong%20151110.pdf.
3. Ngô Thị Ngoãn (2002) Kết quả nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh tại các khoa Khám bệnh của 5 Bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh. Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học tại Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Toàn quốc lần thứ Nhất, tr. 20-22.
4. Nguyễn Thị Hồng Thái và cs (2009) Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương. Bệnh viện Phổi Trung ương, Hà Nội.
5. Nguyễn Đức Thành (2006) Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện tỉnh Hòa Bình. Báo cáo kết quả đề tài cấp cơ sở. Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.