Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017

  • Bùi Tuấn Khoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thanh Bình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Thùy Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Thị Quế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vương Đức Luận Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bệnh viện, chất lượng dịch vụ, bệnh nhân ngoại trú, mức độ hài lòng

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 234 bệnh nhân ngoại trú tại Khoa Khám bệnh đa khoa - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tháng 8/2017, sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang, thực hiện phỏng vấn người bệnh ngoại trú bằng mẫu phiếu điều tra của Bộ Y tế. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh ngoại trú hài lòng với dịch vụ của Bệnh viện là 83,1%, Bệnh viện đã đáp ứng được 88,96 ± 13,49% so với mong đợi của người bệnh, có 75,2% người bệnh đánh giá đợt điều trị đáp ứng được trên 80% so với mong đợi ban đầu. Bước đầu xác định được yếu tố giới có liên quan đến sự hài lòng của người bệnh (các bệnh nhân nữ có điểm hài lòng thấp hơn các bệnh nhân nam). Kết luận: Dịch vụ của Bệnh viện đã đáp ứng được nhu cầu của người bệnh ngoại trú với tỷ lệ hài lòng đạt 83,1%.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2013) Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Quyết định số: 4448/QĐ-BY, ngày 06 tháng 11 năm 2013.
2. Dương Duy Lương (2016) Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế. Online, from http://qpsolutions.vn/cgibin/Document/Tong%20quan%20khao%20sat%20HLNB_Dr%20Luong%20151110.pdf.
3. Ngô Thị Ngoãn (2002) Kết quả nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh tại các khoa Khám bệnh của 5 Bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh. Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học tại Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Toàn quốc lần thứ Nhất, tr. 20-22.
4. Nguyễn Thị Hồng Thái và cộng sự (2009) Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương. Bệnh viện Phổi Trung ương, Hà Nội.
5. Phạm Nhật Yên (2008) Đánh giá sự hài lòng của NB về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Thạc sỹ Y tế Công cộng. Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.