Mối liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thương di căn xương trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung thư

  • Nguyễn Hải Hoàng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
  • Nguyễn Quang Trung Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
  • Nguyễn Thị Kim Dung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Ngọc Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

SPECT/CT, di căn xương, SUVmax

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đánh giá mối liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thương do di căn xương trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung thư. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu tiến hành trên 90 bệnh nhân ung thư di căn xương (32 nữ và 58 nam, tuổi trung bình 61,6 ± 10,4) chụp 99mTc-MDP SPECT/CT từ tháng 2/2018 đến tháng 2/2019 tại Khoa Y học Hạt nhân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các tổn thương di căn xương được phân loại về hình thái tổn thương trên CT, đánh giá mối liên quan giữa giá trị hấp thu chuẩn SUVmax với hình thái tổn thương xương ở các loại ung thư. Kết quả: 264 tổn thương xương được phát hiện trên 90 bệnh nhân ung thư. Trong đó, 29% tổn thương dạng hủy xương, 23% tạo xương, 25% tổn thương dạng hỗn hợp và 23% tổn thương không rõ hình thái trên CT. Giá trị SUVmax ở tổn thương dạng hủy xương thấp hơn rõ rệt so với các dạng hình thái tổn thương khác (p<0,05). SUVmax của tổn thương xương ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp, ung thư gan thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với SUVmax ở bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến và ung thư phổi (p<0,05). Kết luận: SUVmax có liên quan tới hình thái tổn thương di căn xương trên CT trên 99mTc-MDP SPECT/CT.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Ngọc Hà (2018) Hình ảnh lai ghép trong y học hạt nhân và ứng dụng lâm sàng. Tạp chí Y dược Lâm sàng 108, tập 13, số đặc biệt, tr. 1-8.
2. Nguyễn Thị Nhung, Lê Ngọc Hà và cộng sự (2018) Giá trị của SPECT/CT trong đánh giá tổn thương xương do di căn. Tạp chí Y Dược Lâm sàng 108, tập 13, số đặc biệt, tr. 154-160.
8. Kawaguchi M, Tateishi U, Shizukuishi K et al (2010) 18F-fluoride uptake in bone metastasis: Morphologic and metabolic analysis on integrated PET/CT. Annals of Nuclear Medicine 24(4): 241-247.
9. Katagiri H, Takahashi M, Wakai K et al (2005) Prognostic factors and a scoring system for patients with skeletal metastasis. The Journal of Bone and Joint Surgery British 87-B(5): 698-703.
5. Kuji I, Yamane T, Seto A et al (2017) Skeletal standardized uptake values obtained by quantitative SPECT/CT as an osteoblastic biomarker for the discrimination of active bone metastasis in prostate cancer. Eur J Hybrid Imaging 1(1): 2-17.
3. Macedo F, Ladeira K et al (2017) Bone metastases: an overview. Oncol Rev 11(1): 43-49.
7. Palmedo H, Marx C, Ebert A et al (2014) Whole-body SPECT/CT for bone scintigraphy: Diagnostic value and effect on patient management in oncological patients. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 41(1): 59-67.
4. Sharma P, Kumar R, Singh H et al (2012) Indeterminate lesions on planar bone scintigraphy in lung cancer patients: SPECT, CT or SPECT-CT?. Skeletal Radiology 41(7): 843–850.
6. Wang R, Duan X, Shen C et al (2018) A retrospective study of SPECT/CT scans using SUV measurement of the normal pelvis with Tc-99m methylene diphosphonate. Journal of X-Ray Science and Technology 26(6): 895-908.
10. Ziessman HA, O’Malley JP, and Thrall JH (2014) Nuclear medicine: The requisites. Mosby Elsevier, Philadelphia.