Return to Article Details Mối liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thương di căn xương trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung thư Download Download PDF