Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ interleukin-6, TNF-α huyết thanh và mối tương quan với chỉ số SLEDAI trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống

  • Kê Thị Lan Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Văn Đoàn Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đỗ Minh Trung Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Cytokine, interleukin-6, TNF-α, lupus ban đỏ hệ thống (SLE)

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu sự biến đổi nồng độ IL-6, TNF-α huyết thanh và mối tương quan với chỉ số SLEDAI trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, có so sánh nhóm chứng trên 105 bệnh nhân đợt cấp lupus ban đỏ hệ thống (SLE) nằm điều trị tại Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 4/2014 đến tháng 12 năm 2014 và 31 người khỏe mạnh làm chứng. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân SLE là 30,49 ± 13,01 tuổi, nhóm chứng là 33,84 ± 7,96 tuổi. Tỷ lệ nữ/nam là 10,66. Chỉ số SLEDAI (mức độ hoạt động của bệnh SLE) > 12 điểm chiếm tỷ lệ 69,53% và SLEDAI từ 6 - 12 điểm chiếm tỷ lệ 29,52%. Nồng độ trung bình của IL-6 huyết thanh nhóm bệnh nhân SLE: 13,06 ± 21,45pg/ml, TNF-α là 52,09 ± 47,17pg/ml cao hơn hẳn so với nhóm chứng IL-6 là 1,3 ± 1,83pg/ml và TNF-α là 5,62 ± 5,8pg/ml, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Có mối tương quan giữa IL-6 và TNF-α với chỉ số SLEDAI, hệ số tương quan lần lượt là r = 0,3 và 0,31 (p<0,05). Kết luận: Nồng độ trung bình của IL-6 (13,06 ± 21,45pg/ml) và TNF-α (52,09 ± 47,17pg/ml) huyết thanh của bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống đợt cấp cao hơn hẳn so với nhóm chứng (IL-6: 1,3 ± 1,83pg/ml, TNF-α: 5,62 ± 5,8pg/ml). Có mối tương quan giữa nồng độ IL-6 và TNF-α với mức độ hoạt động của bệnh (chỉ số SLEDAI) với r = 0,3 và 0,31.


Từ khóa: Cytokin, interleukin-6, TNF-α, lupus ban đỏ hệ thống (SLE).

Article Details