Giá trị chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ của mRNA VEGF huyết tương

  • Hồ Văn Sơn Học viện Quân y
  • Ngô Tất Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Lĩnh Toàn Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Ung thư phổi, ung thư phổi không tế bào nhỏ, VEGF

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu mức độ biểu hiện của gene VEGF huyết tương trong chẩn đoán sớm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Đối tượng và phương pháp: 100 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ và 51 người bình thường (không ung thư) đã tham gia vào nghiên cứu này theo phương pháp mô tả cắt ngang có phân tích và so sánh. Biểu hiện mRNA VEGF được xác định trong huyết tương bằng phương pháp realtime PCR. Kết quả: Sự biểu hiện tương đối của gene VEGF ở nhóm bệnh nhân ung thư phổi cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm người bình thường (p=0,007). Biểu hiện mRNA của VEGF trong huyết tương có khả năng phân biệt nhóm bệnh nhân ung thư phổi và người bình thường, giá trị AUC đạt 0,615 (p=0,028). Kết luận: Mức độ biểu hiện mRNA của VEGF huyết tương ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có thể góp phần chẩn đoán và tiên lượng bệnh.


Từ khóa: Ung thư phổi, ung thư phổi không tế bào nhỏ, VEGF.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bray F, Ferlay J et al (2018) Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 68(6): 394-424.
2. William D, Travis MD (2010) Histological classification of NSCLC in the small biopsy and molecular era. Exellence In Oncology.
3. Lai Y, Wang X et al (2018) Serum VEGF levels in the early diagnosis and severity assessment of non-small cell lung cancer. J Cancer 9(9): 1538-1547.
4. Zhan P, Wang J et al (2009) Prognostic value of vascular endothelial growth factor expression in patients with lung cancer: A systematic review with meta-analysis. J Thorac Oncol 4(9): 1094-1103.
5. William DT, Elisabeth B et al (2015) WHO classification of tumours of the lung, pleura, thymus and heart. WHO Classification of Tumours, Volume 7.
6. Buccheri G, D Ferrigno, and M Tamburini (1996) Karnofsky and ECOG performance status scoring in lung cancer: A prospective, longitudinal study of 536 patients from a single institution. Eur J Cancer 32(7): 1135-1141.
7. Khandekar MJ, Piotrowska Z, Willers H et al (2018) Role of epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors and radiation in the management of brain metastases from EGFR mutant lung cancers. Oncologist.
8. Kim MS, Park TI, Lee YM et al (2013) Expression of Id-1 and VEGF in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 6(10): 2102-2111.
9. Yuan A, Yu CJ, Luh KT et al (2000) Quantification of VEGF mRNA expression in non-small cell lung cancer using a real-time quantitative reverse transcription-PCR assay and a comparison with quantitative competitive reverse transcription-PCR. Lab Invest 80(11): 1671-1680.
10. Cha N, Lv M, Zhao YJ et al (2014) Diagnostic utility of VEGF mRNA and SP1 mRNA expression in bronchial cells of patients with lung cancer. Respirology 19(4): 544-548.
11. Usuda K et al (2018) Expression and prognostic impact of VEGF, CD31 and alphaSMA in resected primary lung cancers. Anticancer Res 38(7): 4057-4063.