Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ một số cytokin trước và sau điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng chiếu UVB-311nm kết hợp uống methotrexate liều thấp

  • Phạm Diễm Thúy Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
  • Đặng Văn Em Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lý Tuấn Khải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bệnh vảy nến thông thường, interleukin 2, 4, 6, 8, 10, 17, INF-g, TNF- α và GM-CSF

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Xác định sự thay đổi nồng độ các cytokin IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, INF-g, TNF-α và GM-CSF của bệnh nhân vảy nến thông thường trước và sau điều trị bằng chiếu UVB-311nm kết hợp uống methotrexate liều thấp (7,5mg/tuần). Đối tượng và phương pháp: 35 bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị nội trú tại Bộ môn - Khoa Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 5/2015-5/2018 được định lượng nồng độ các cytokine IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, INF-g, TNF- α và GM-CSF trong huyết thanh trước và sau điều trị bằng chiếu UVB-311nm kết hợp uống methotrexate liều thấp. Kết quả: Nồng độ các cytokine IL-2, IL-4, IL-8, IL-10, IL-17, INF-g, TNF- α và GM-CSF trước và sau điều trị thì sự thay đổi không có ý nghĩa thống kê, đều với p>0,05, nhưng IL-6 sau điều trị đã giảm rõ rệt, với p<0,001. Kết luận: Sau 4 tuần điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng chiếu UVB-311nm kết hợp uống methotrexate liều thấp (7,5mg/tuần) thì nồng độ các IL-2, IL-4, IL-8, IL-10, IL-17, INF-g, TNF- α và GM-CSF huyết thanh chưa thay đổi, nhưng nồng độ IL-6 sau điều trị giảm rõ rệt.


Từ khóa: Bệnh vảy nến thông thường, interleukin 2, 4, 6, 8, 10, 17, INF-g, TNF- α và GM-CSF.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Da liễu-Học viện Quân y (2018) Bệnh vảy nến. Giáo trình bệnh da liễu, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, tr. 361-377.
2. Đặng Văn Em (2013) Bệnh vảy nến-sinh bệnh học và chiến lược điều trị. Nhà xuất bản Y học, 246 tr.
3. Bộ môn Da liễu - Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược Lâm sàng 108 (2017) Bệnh vảy nến. Giáo trình Da liễu, Nhà xuất bản Y học, Tập I, tr. 117-132.
4. Nguyễn Văn Thục (2015) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và mối liên quan giữa nồng độ cytokine với kết quả điều trị vảy nến thông thường bằng methotrexate. Luận án Tiến sĩ - Đại học Y Hà Nội
5. Habif TP (2010) Psoriasis. Clinical Dermatology, Mosby Elsevier, Fifth Edition: 294-308.
6. Abdullah Abanmi MRCP, Fahad Al harthi (2010) Serum level of proinflammatory cytokines in psoriasis petients from Arabia. International journal of dermatology 44: 82-83.
7. Ragab HM, Nabila Abd El Maksoud, Mohamed M, Farid Roaiah (2010) Bichemical significance of proinflammatory cytokine in psoriasis vugaris among Egyptian patients. Journal of American Science 6 (11): 374-380.