So sánh trắc nghiệm đánh giá nhận thức Montreal với trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu trong sàng lọc sa sút trí tuệ

  • Nguyễn Xuân Thanh Bệnh viện Lão khoa Trung ương
  • Phạm Thắng Bệnh viện Lão khoa Trung ương
  • Vũ Thị Thanh Huyền Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Trung Anh Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Sa sút trí tuệ, trắc nghiệm MoCA, trắc nghiêm MMSE

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh giá trị của trắc nghiệm đánh giá nhận thức Montreal (MoCA) với trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) trong sàng lọc sa sút trí tuệ trên người cao tuổi. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 241 đối tượng trên 60 tuổi đến khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Các đối tượng nghiên cứu được đánh giá trắc nghiệm MoCA, MMSE và xác định sa sút trí tuệ theo DSM - IV - TR. Kết quả: Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 69,5 ± 11,2 năm, tỷ lệ nữ/nam là 1.51. Trắc nghiệm MoCA có độ nhạy tương đương và độ đặc hiệu kém hơn MMSE trong sàng lọc sa sút trí tuệ. Giá trí dự đoán âm tính và giá trị dự đoán dương tính của MoCA tương đương với MMSE. Tổng điểm MoCA có tương quan đồng biến rất chặt chẽ có ý nghĩa thống kê với tổng điểm MMSE. Kết luận: Trắc nghiệm MoCA có giá trị tương đương MMSE trong tầm soát sa sút trí tuệ.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Borson S, Frank L, Bayley PJ et al (2013) Improving dementia care: the role of screening and detection of cognitive impairment. Alzheimer's & dementia 9(2): 151-159.
2. LW Chu, KH Ng, AC Law et al (2015) Validity of the cantonese chinese montreal cognitive assessment in Southern Chinese. Geriatr Gerontol Int 15(1): 96-103.
3. Freitas S, Simoes MR, Alves L et al (2013) Montreal cognitive assessment: Validation study for mild cognitive impairment and Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 27(1): 37-43.
4. Fujiwara Y, Suzuki H, Yasunaga M et al (2010) Brief screening tool for mild cognitive impairment in older Japanese: Validation of the Japanese version of the Montreal Cognitive Assessment. Geriatr Gerontol Int 10(3): 225-232.
5. Prince M, Albanese E, Guerchet M et al (2014). World Alzheimer Report 2014, dementia and risk Reduction: An analysis of protective and modifiable factors. Alzheimer's Disease Internaltional, London.
6. Prince M, Wimo A, Guerchet M et al (2015) World Alzheimer Report 2015, The Global Impact of Dementia: An analysis of prevalence, incidence, cost and trends. Alzheimer’s Disease International, London.