Bước đầu khảo sát tình trạng kém hấp thu lactose ở người Việt Nam

  • Đào Việt Hằng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa
  • Trần Thi Phụng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa
  • Rebecca Hall Salford Royal NHS Foundation Trust
  • Đào Văn Long Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa

Main Article Content

Keywords

Kém hấp thu lactose, không dung nạp lactose

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ kém hấp thu lactose và bước đầu khảo sát tình trạng SIBO. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 53 đối tượng bao gồm người tình nguyện khỏe mạnh không có triệu chứng và người có triệu chứng đường tiêu hóa dưới. Người tham gia được đo nồng độ hydrogen trong hơi thở sau khi uống dung dịch chứa 25gram lactose. Nếu nghi ngờ SIBO, đối tượng sẽ được tiến hành test thở glucose để khẳng định. Kết quả: Tỷ lệ kém hấp thu lactose của 53 đối tượng là 86,8%. Tỷ lệ ở nhóm khỏe mạnh và nhóm có triệu chứng đường tiêu hóa dưới lần lượt là 86% và 91% (p>0,05). 41,5% đối tượng gặp các triệu chứng trong quá trình làm test bao gồm đi ngoài phân lỏng (18,9%), đầy bụng (17%), đau bụng (11,3%), buồn đi ngoài (9,4%), ợ hơi (5,7%), sôi bụng (5,7%) và trung tiện nhiều (5,7%). Một trường hợp được chẩn đoán SIBO bằng test thở glucose. Kết luận: Tỷ lệ kém hấp thu lactose với liều 25gram là 86,8%, cao hơn ở nhóm có triệu chứng đường tiêu hóa dưới nhưng không có ý nghĩa thống kê.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Campbell AK, Waud JP, Matthews SB (2005) The molecular basis of lactose intolerance. Sci Prog 88(3): 157-202.
2. Järvelä IE (2005) Molecular genetics of adult-type hypolactasia. Ann Med 37(3): 179-185.
3. Storhaug CL, Fosse SK, and Fadnes LT (2017) Country, regional, and global estimates for lactose malabsorption in adults: A systematic review and meta-analysis. The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2(10): 738-746.
4. Hertzler SR, Savaiano DA (1996) Colonic adaptation to daily lactose feeding in lactose maldigesters reduces lactose intolerance. Am J Clin Nutr 64(2): 232-236.
5. Solomons NW (2002) Fermentation, fermented foods and lactose intolerance. Eur J Clin Nutr 56(4): 50-55.
6. Lim L, Chong J, Machin D et al (2003) Lactose intolerance and severity in a Singapore population. Gastroenterology 124(4): 263.
7. Gupta D, Ghoshal UC, Misra A (2007) Lactose intolerance in patients with irritable bowel syndrome from northern India: A case-control study. J Gastroenterol Hepatol 22(12): 2261-2265.
8. Xiong L, Wang Y, Gong X et al (2017) Prevalence of lactose intolerance in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: Data from a tertiary center in southern China. J Health Popul Nutr 36.
9. Argnani F, Camillo MD, Marinaro V et al (2008) Hydrogen breath test for the diagnosis of lactose intolerance, is the routine sugar load the best one?. World J Gastroenterol 14(40): 6204-6207.
10. Khoshini R, Dai SC, Lezcano S et al (2008) A systematic review of diagnostic tests for small intestinal bacterial overgrowth. Dig Dis Sci 53(6): 1443-1454.