Biến đổi một số cytokine (IL-6 và IL-10) ở bệnh nhân đa chấn thương có biến chứng nhiễm khuẩn huyết

  • Nguyễn Trường Giang
  • Nguyễn Trung Kiên

Main Article Content

Keywords

Đa chấn thương, IL-6, IL-10, nhiễm khuẩn huyết

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Khảo sát sự biến đổi nồng độ IL-6, IL-10 huyết thanh ở bệnh nhân đa chấn thương có biến chứng nhiễm khuẩn huyết và mối liên quan với độ nặng tổn thương. Đối tượng và phương pháp: Độ nặng tổn thương và tình trạng bệnh nhân đa chấn thương đánh giá bằng điểm ISS và RTS. Định lượng nồng độ IL-6, IL-10 huyết thanh tại các thời điểm: 6 giờ sau chấn thương (T1), 12 giờ (T2), 24 giờ (T3), 48 giờ (T4) và 72 giờ sau chấn thương (T5). Kết quả: Có 20,9% bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu có biến chứng nhiễm khuẩn huyết. Nồng độ IL-6 và IL-10 tăng rất sớm ngay sau chấn thương. Nồng độ IL-6 và tỷ lệ IL-6/IL-10 tại các thời điểm của nhóm bệnh nhân có biến chứng nhiễm khuẩn huyết cao hơn rõ rệt so với nhóm không có biến chứng nhiễm khuẩn huyết. Kết luận: Nồng độ IL-6 và IL-10 tăng sớm sau chấn thương ở bệnh nhân đa chấn thương. IL-6 tăng cao rõ rệt trong ngày đầu (p<0,05), IL-10 tăng và đạt mức cao nhất tại thời điểm 3 ngày sau chấn thương. Nồng độ IL-6 và tỷ lệ IL-6/IL-10 ở nhóm bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết cao hơn so với nhóm không có biến chứng nhiễm khuẩn huyết.


Từ khoá: Đa chấn thương, IL-6, IL-10, nhiễm khuẩn huyết.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Phạm Thị Ngọc Thảo (2011) Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị tiên lượng của một số cytokin TNF-α, IL-6, IL-10 trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng. Luận án Tiến sĩ y học, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Billeter A, Turina M, Seifert B, Mica L, Stocker R, Keel M (2009) Early serum procalcitonin, interleukin-6, and 24-hour lactate clearance: Useful indicators of septic infections in severely traumatized patients. World J Surg 33(3): 558-566.
3. Dekker AB, Krijnen P, Schipper IB (2016) Predictive value of cytokines for developing complications after polytrauma. World J Crit Care Med 5(3): 187-200.
4. Gouel-Chéron Aurélie, Allaouchiche, Bernard et al (2012) Early interleukin-6 and slope of monocyte human leukocyte antigen-DR: A powerful association to predict the development of sepsis after major trauma. PloS one 7(3): 33095.
5. Heber BS, Idrus P, Irawan (2016) Pattern of cytokine (IL-6 and IL-10) level as inflammation and anti-inflammation mediator of multiple organ dysfunction syndrome (MODS) in polytrauma. Int. J. Burn Trauma 6(5): 37-43.
6. Jaffer U, Wade RG, Gourlay T (2010) Cytokines in the systemic inflammatory response syndrome: A review. HSR Proc Intensive Care Cardiovasc Anesth 2(3): 161-175.
7. Lausevic Z, Lausevic, Mirjana et al (2008) Predicting multiple organ failure in patients with severe trauma. Canadian Journal of Surgery 51(2): 97-102.
8. Neidhardt R, Keel M, Steckholzer U (1997) Relationship of interleukin-10 plasma levels to severity of injury and clinical outcome in injured patients. J Trauma 42(5): 863-870.
9. Pamerneckas A, Pijadin A, Pilipavicius G et al (2007) The assessment of clinical evaluation and treatment results of high-energy blunt polytrauma patients. Medicina (Kaunas) 43(2): 137-144.
10. Sousa A, Raposo F, Fonseca S (2015) Measurement of cytokines and adhesion molecules in the first 72 hours after severe trauma: Association with severity and outcome. Dis Markers. 2015: 747036.