Tỷ lệ hình thành và chất lượng phôi nang trong nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy thấp

  • Nguyễn Thị Minh Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia
  • Quản Hoàng Lâm Trung tâm Công nghệ phôi, Học viện Quân y
  • Nguyễn Viết Tiến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia

Main Article Content

Keywords

Phôi nang, chất lượng phôi nang, nồng độ oxy thấp trong nuôi phôi

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh tỷ lệ hình thành và chất lượng phôi nang. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 659 phôi chất lượng tốt của 172 bệnh nhân được chia đều vào 2 nhóm nuôi cấy phôi ở điều kiện nồng độ oxy 5% và 20%. Các bệnh nhân đều được sử dụng FSH để kích thích buồng trứng. Chọc hút noãn sau tiêm hCG 36 giờ. Cấy noãn với tinh trùng bằng phương pháp IVF hoặc ICSI. Ở cả hai nhóm đều đánh giá phôi vào ngày 2 để lựa chọn 3 - 6 phôi để nuôi tiếp ngày 3. Bệnh nhân có ≥ 3 phôi tốt ngày 3 sẽ được nuôi tiếp đến ngày 5. Kết quả: Kết quả cho thấy đặc điểm bệnh nhân, dự trữ buồng trứng, kết quả kích thích buồng trứng, số lượng phôi không khác nhau ở hai nhóm nghiên cứu. Tỷ lệ trung bình hình thành phôi nang nhóm nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy 5% là 90,04% ± 17,86% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 74,44% ± 26,63% ở nhóm nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy 20% (với p=0,0001). Tỷ lệ phôi nang có chất lượng tốt ở nhóm nuôi cấy phôi nồng độ oxy 5% là 79,90% ± 26,04% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ phôi nang có chất lượng tốt ở nhóm nuôi cấy phôi nồng độ oxy 20% là 73,61% ± 35,30% (với p=0,02). Kết luận: Tỷ lệ hình thành phôi nang và chất lượng phôi nang ở nhóm nuôi cấy phôi nồng độ oxy 5% là cao hơn có ý nghĩa thống kê so với ở nhóm nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy 20%.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Ariff B (1999) Blastocyst culture. Handbook, Sydney Press Indusprint (S) Pte Ltd: 15-20.
2. Blake D, Farquahar C, Johnson N, Proctor M (2009) Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Published by John Wiley and Sons, td.
3. Chui-Yee F, Ariff B, Soon-Chye N et al (1997) Ongoing normal pregnancy after transfer of zona-free blastocysts: implications for embryo transfer in the human. Human Reproduction 12(3): 557-560.
4. Ciray HN, Aksoy T, Yaramanci K, Karayaka I, Bahceci M (2009) In vitro culture under physiologic oxygen concentration improves blastocyst yield and quality: A prospective randomized survey on sibling oocytes. Fertil Steril 91: 1459-1461.
5. David BGS, Oliveira JBA (2011) IVF/ICSI outcomes after culture of human embryos at low oxygen tension: a meta-analysis. Reproductive Biology and Endocrinology 9: 143 doi 10.1186/1477-7827-9-143.
6. Genetics & IVF Institute (2013) Blastocyst stage embryo transfer.
http://www.givf.com/aboutgivf/library/blastocyst.shtml
7. Kovacic B, Sajko MC, Vlaisavljevic V (2010) A prospective, randomized trial on the effect of atmospheric versus reduced oxygen concentration on the outcome of intracytoplasmic sperm injection cycles. Fertil Steril 94: 511-519.
8. Mark P, Michael JT (2007) Fewer risks, new hope: The reality of blastocyst transfer. Copyright IVF. Com, Alanta, GA, USA.