Đánh giá kết quả điều trị đục thể thủy tinh sau ghép giác mạc bằng phẫu thuật phaco

  • Lê Xuân Cung Bệnh viện Mắt Trung ương
  • Nguyễn Đình Ngân Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Đục thể thủy tinh, ghép giác mạc xuyên, phaco

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả của phẫu thuật phaco điều trị đục thể thủy tinh trên những mắt đã được ghép giác mạc xuyên. Đối tượng và phương pháp: 19 mắt (19 bệnh nhân) bị đục thể thủy tinh sau ghép giác mạc xuyên được phẫu thuật lấy thể thủy tinh đục bằng phương pháp phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo tại Khoa Kết giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng. Kết quả: Trước mổ các bệnh nhân đều có thị lực rất kém với 17 mắt (89,9%) có thị lực ≤ 20/200, với độ loạn thị trung bình là 7,9 ± 1,0D. Có 16 mắt giác mạc trong, 3 mắt giác mạc mờ. Tất cả các mắt trong nghiên cứu đều có đục thể thủy tinh từ độ II trở nên. Sau mổ, thị lực bệnh nhân cải thiện đáng kể với 72,22% số mắt đạt thị lực > 20/200. Độ loạn thị giác mạc sau mổ giảm đáng kể với độ giảm 1,8 ± 0,8D (p<0,05). Có một mắt xuất hiện thải ghép giác mạc và 2 mắt có phù giác mạc, sau điều trị có một mắt giác mạc trong trở lại. Kết luận: Phẫu thuật điều trị đục thể thủy tinh sau ghép giác mạc bằng phương pháp phaco cho kết quả tốt với thị lực sau mổ cải thiện đáng kể, độ loạn thị giảm và tỷ lệ hỏng mảnh ghép hay phản ứng thải ghép rất thấp.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Rathi VM, Krishnamachary M, Gupta S (1997) Cataract formation after penetrating keratoplasty. J Cataract Refract Surg 23(4): 562-564.
2. Na KS, Chung SK (2007) Cataract formation after penetrating keratoplasty. J Korean Ophthalmol Soc 48(12): 1636-1642.
3. Dietrich T, Viestenz A, Langenbucher A, Naumann GO, Seitz B (2011) Accuracy of IOL power prediction in cataract surgery after penetrating keratoplasty-retrospective study of 72 eyes. Klin Monbl Augenheilkd 228(8): 698-703.
4. Duran JA, Malvar A, Diez E (1989) Corneal dioptric power after penetrating keratoplasty. Br J Ophthalmol 73(8): 657-660.
5. Binder PS (1989) Intraocular lens implantation after penetrating keratoplasty. Refract Corneal Surg 5(4): 224-230.
6. Hsiao CH, Chen JJ, Chen PY, Chen HS (2001) Intraocular lens implantation after penetrating keratoplasty. Cornea 20(6): 580-585.
7. Shi WY, Zeng QY, Li SW, Xie LX (2003) Cataract extraction and intraocular lens implantation after high-risk penetrating keratoplasty. Zhonghua Yan Ke Za Zhi 39(11): 678-682.
8. Geggel HS (1990) Intraocular lens implantation after penetrating keratoplasty. Improved unaided visual acuity, astigmatism, and safety in patients with combined corneal disease and cataract. Ophthalmology 97(11): 1460-1467.
9. Feizi S, Zare M, Einollahi B (2011) Simultaneous phacoemulsification and graft refractive surgery in penetrating keratoplasty eyes. ISRN Ophthalmol: 495047.