Nghiên cứu tác dụng điều trị dự phòng suy thận mạn của dịch chiết cây hạ khô thảo nam (Blumea lacera (Burn. f.) DC) trên động vật thực nghiệm

  • Trịnh Khánh Linh Trường PTTH chuyên Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trần Văn Cường Trường PTTH chuyên Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Hồ Anh Sơn Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Hạ khô thảo nam, suy thận mạn, adenine

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng điều trị dự phòng suy thận mạn của dịch chiết hạ khô thảo nam (Blumea lacera) trên chuột được gây tổn thương thận bằng adenine. Đối tượng và phương pháp: Bột cây hạ khô thảo nam được chiết 3 lần bằng cồn 96%, bốc hơi dưới áp xuất giảm thu được cắn EtOH để làm thí nghiệm. 24 chuột nhắt trắng được chia thành 03 nhóm: (1) Nhóm chứng: Cho uống nước cất. (2) Nhóm điều trị dự phòng: Uống adenine liều 100mg/kg cách ngày, các ngày còn lại uống dịch chiết hạ khô thảo nam liều 8gam dược liệu/ kg. (3) Nhóm suy thận: Uống adenine liều 100mg/kg cách ngày. Theo dõi trong vòng 35 ngày về tình trạng chung, cân nặng, tỷ lệ chuột sống/chết, nồng độ ure, creatinin, huyết đồ và giải phẫu bệnh thận. Kết quả: Sau 35 ngày theo dõi, các chỉ số được theo dõi ở nhóm chứng và nhóm điều trị dự phòng tương đương nhau. Nhóm chỉ uống đơn thuần adenine thì tỷ lệ chuột chết cao rõ rệt, nồng độ ure và creatine cao hơn rõ rệt, số lượng hồng cầu và hemoglobine giảm rõ rệt so với 2 nhóm còn lại. Kết luận: Cắn chiết EtOH hạ khô thảo nam có tác dụng điều trị dự phòng suy thận trên mô hình gây tổn thương thận chuột bằng adenine.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Phạm Xuân Phong, Trần Thị Tuyết Nhung (2012) Đánh giá tác dụng bài thuốc Bảo Thận Thang thụt giữ đại tràng điều trị suy thận mạn giai đoạn I, II. Y học Việt Nam 7(2), tr. 125-127.
2. Đỗ Gia Tuyển (2012) Bệnh thận mạn và suy thận mạn. Bệnh học nội khoa: Nhà xuất bản y học, tr. 398-400.
3. Võ Văn Chi (1997) Từ điển cây thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, tr. 170.
4. Ahmed FA et al (2014) Ethnobotany and antibacterial potentiality of Blumea lacera L. from Sundarban Mangrove forest of Bangladesh. Jahangirnagar University J. Biol. Sci 3(2): 17-24.
5. Diwan V, Mistry A, Gobe G, Brown L (2013) Adenine-induced chronic kidney and cardiovascular damage in rats. J Pharmacol Toxicol Methods 68(2): 197-207.
6. Yang HC, Zuo Y, Fogo AB (2010) Models of chronic kidney disease. Drug Discov Today Dis Models 7(1-2): 13-19.
7. Yokozawa T, Zheng PD, Oura H, Koizumi F (1986) Animal model of adenine-induced chronic renal failure in rats. Nephron 44(3): 230-234.
8. Nathan RH, Samuel TF, Jason LO, Jennifer A Hi, Christopher AOC, Daniel SL, and Richard Hobbs FD (2016) Global prevalence of chronic kidney disease – a systematic review and meta-analysis. PLoS One 11(7): 0158765.