Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D và 2D trong mổ ung thư đại tràng phải- kinh nghiệm tại Bệnh viện K

  • Phạm Văn Bình Bệnh viện K

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả gần của phẫu thuật nội soi 3D so với 2D trong mổ cắt ung thư đại tràng phải. Đối tượng và phương pháp: Mô tả hồi cứu 113 bệnh nhân ung thư đại tràng phải được phẫu thuật nội soi triệt căn trong đó 52 bệnh nhân mổ bằng phương pháp 3D, 61 bệnh nhân mổ bằng phương pháp 2D. Kết quả: Thời gian mổ của phương pháp 3D ngắn hơn 2D (115,6 ± 26,1 phút và 136,5 ± 27 phút), lượng máu mất trong mổ (11,5 ± 6ml và 12,1 ± 7ml), số lượng hạch nạo vét được (14,9 ± 4,7 và 15 ± 3,2 hạch), thời gian trung tiện (3 - 3,5 ) ngày, thời gian nằm viện sau mổ (7 và 8 ngày), biến chứng sau mổ (3,8% và 4,8%). Kết luận: Phẫu thuật nội soi 3D mổ ung thư đại tràng phải rút ngắn thời gian mổ so với mổ nội soi 2D. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 phương pháp về: Lượng máu mất trong mổ, số lượng hạch nạo vét được, thời gian trung tiện, thời gian nằm viện sau mổ và biến chứng sau mổ.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Aykan S, Singhal P, Nguyen DP et al (2014) Perioperative pathologic and early continence outcome comparing three-dimentional and two-dimentional display systems for laparoscopic radical prostatectomy- a retrospective. Single surgeon study. J endouro 28: 539-543.
2. Buchs N, Morel P (2013) Three-dimensional laparoscopy: A new tool in the.surgeon`s.armamentarium
https:/www.researchgate.net/publication/236934096.
3. Curro G, Cogliandolo A, Bartolotta M et al (2016) Three-dementional versus two-dimentional laparoscopic right hemicolectomy. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques 26(3): 213-217.
4. Curro G, La Malfa G, Cazzone G et al (2015) Three-dimentional versus two-dimentional laparoscopic bariatric surgery: A single- surgeon prospective randomized comparative study. Obes.surg, 25:2120-2124.DOI 10.1007/s00464-015-4189-7.
5. Guerrieri M, Campagnacci R, Sperti P et al (2015) Totally robotic vs 3D laparoscopic colectomy: A single center preliminary experience. World gastroenterol 21(46): 13152-13159
6. Lin JC, Cheng CF, Chen HJ et al (2017) Training performance of laparoscopic surgery in two-and three-dimentional display. Surgical innovation DOI: 10.1177/1553360617692638.
7. Lusch A, Bucur PL, Menhadji AD et al (2014) Evaluation of the impact of three - dimensional vision on laparoscopic performance. J Endourol 28 : 261-266.
8. Sorense DSM, Konge L, Savran MM et al (2016) Three-dimentional versus two-dimentional vision in laparoscopy: Systematic review. Surgical Endoscopy
9. Tao K, Liu X, Deng M et al (2016) Three- dimensional against 2-dimentional laparoscopic colectomy for right- sided colon cancer. Surg laparosc Endosc Percutan Tech 26(4): 324-327.
10. Velayutham V, Fuks D, Nomi T et al (2016) 3D visualization reduces operating time when compared to high- definition 2D in laparoscopy liver resection: A case- matched study. Surg Endosc 30: 147-153.