Đánh giá kết quả ngắn hạn phẫu thuật David tại Bệnh viện Tim Hà Nội qua 5 trường hợp

  • Nguyễn Sinh Hiền Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Nguyễn Minh Ngọc Bệnh viện Tim Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Bảo tồn van, phẫu thuật David, bệnh lý gốc động mạch chủ

Tóm tắt

Phẫu thuật David với mục đích bảo tồn van động mạch chủ trên bệnh nhân có bệnh lý gốc động mạch chủ là một phẫu thuật ngày càng được áp dụng rộng rãi với ưu điểm tránh được việc phải dùng thuốc chống đông lâu dài. Chúng tôi báo cáo một loạt ca bệnh đã được phẫu thuật David tại Bệnh viện Tim Hà Nội với kết quả ban đầu rất khả quan, qua đó nêu ra một số bàn luận về chỉ định cũng như kĩ thuật của phẫu thuật David.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bavaria JE et al (2015) Valve-sparing root reimplantation and leaflet repair in a bicuspid aortic valve: Comparison with the 3-cusp David procedure. J Thorac Cardiovasc Surg 149(2): 22-28.
2. Beckmann E et al (2017) Valve-sparing David I procedure in acute aortic type a dissection: A 20-year experience with more than 100 patients. Eur J Cardiothorac Surg 52(2): 319-324.
3. David TE (2005) Sizing and tailoring the Dacron graft for reimplantation of the aortic valve. J Thorac Cardiovasc Surg 130(2): 243-244.
4. David TE et al (2001) Results of aortic valve-sparing operations. J Thorac Cardiovasc Surg 122(1): 39-46.
5. David TE et al (2006) Long-term results of aortic valve-sparing operations for aortic root aneurysm. J Thorac Cardiovasc Surg 132(2): 347-354.
6. David TE (2012) Aortic valve repair and valve-sparing operations. In Cohn, Lawrence H, Editor, Cardiac Surgery in the Adult 4th edition: 935-948.
7. Mandal K (2014) Aortic root replacement. In Yuh, David D, Editor, Textbook of Cardiothoracic Surgery 2nd edition: 525-538.
8. Kvitting JP et al (2013) David valve-sparing aortic root replacement: Equivalent mid-term outcome for different valve types with or without connective tissue disorder. J Thorac Cardiovasc Surg 145(1): 117-126, 127 e1-5; discussion: 126-127.
9. Shrestha M et al (2012) Long-term results after aortic valve-sparing operation (David I). Eur J Cardiothorac Surg 41(1): 56-61; discussion 61-62.
10. Stephens EH et al (2014) Incidence and progression of mild aortic regurgitation after Tirone David reimplantation valve-sparing aortic root replacement. J Thorac Cardiovasc Surg 147(1): 169-177, 178 e1-178 e3.
11. Svensson LG et al (2011) Results of matching valve and root repair to aortic valve and root pathology. J Thorac Cardiovasc Surg 142(6): 1491-1497.