Đặc điểm hình ảnh của một số loại tổn thương dạng nang thường gặp ở xương hàm dưới trên phim X-quang

  • Lê Long Nghĩa Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Nang chân răng, nang thân răng, u men

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm hình ảnh của một số loại tổn thương dạng nang thường gặp ở xương hàm dưới trên phim X-quang. Đối tượng và phương pháp: Hồ sơ bệnh án của 79 bệnh nhân. Phương pháp: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Các đặc điểm của nang thân răng là: Cấu trúc một buồng (95%), thấu quang đồng nhất, có đường viền cản quang (70%), dạng đa cung hoặc cong đều đặn, luôn kèm theo một răng ngầm (100%). U men có cấu trúc đơn buồng hoặc đa buồng, tuy nhiên chủ yếu là đa buồng (62,5%), hầu hết có kích thước lớn hơn 30mm (95,8%), thấu quang đồng nhất, thường có đường viền đa cung (79,2%). Kết luận: Ba loại tổn thương đều thấu quang đồng nhất, u men và nang thân răng chủ yếu ở góc hàm cành lên trong khi nang chân răng phân bố đều các vị trí răng.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Sơn (1981) Nang xương hàm lớn do răng. Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Nguyễn Hồng Lợi (1997) Nang xương hàm do răng. Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Robert PL, Olaf EL, Christoffel JN (1995) Diagnostic imaging of the jaws. Williams & Wilkins, London: 181-327.
4. Scholl RJ et al (1999) Cysts and cystic lesions of the mandible: Clinical and radiologic-histopathologic review. Radiographics 19: 1107-1124.
5. Goaz PW and White SC (1994) Oral radilogy: Principles and interpretation. St Louis, Mo: Mosby - Year book.
6. Han PK and Sung YC (1985) An Analysis of 306 radicular cysts. Oral Radiology 1(1): 61-67.
7. Laux M et al (2000) Apical inflammatory root resorption: a correlative radiographic and histological assessment. Int Endod J 33: 483-493.
8. Larheim TA and Westesson PL (2006) Maxillofacial imaging. Springer: 1-20.
9. Ueno S et al (1986) A clinicopathologic study of ameloblastoma. J Oral Maxillofac Surg 44: 361-365.