Tỷ lệ phân bố của một số tổn thương thấu quang dạng nang thường gặp ở xương hàm dưới và mối liên quan với chân răng

  • Lê Long Nghĩa Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Nang chân răng, nang thân răng, u men

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét tỷ lệ phân bố của một số tổn thương thấu quang dạng nang thường gặp ở xương hàm dưới và mối liên quan với chân răng. Đối tượng và phương pháp: Hồ sơ bệnh án của 79 bệnh nhân. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Nhóm nang do răng chiếm tỷ lệ cao nhất (67,1%), ba loại tổn thương gặp với tỷ lệ cao nhất là nang chân răng (30,4%), u men (30,4%) và nang thân răng (25,3%). U men thường không đẩy lệch chân răng (81%), có thể gây tiêu chân răng dạng đầu tù (23,8%) hoặc dạng dao cắt (19,1%). Kết luận: Nang chân răng chiếm tỷ lệ cao nhất sau đó đến u men và nang thân răng.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Robert JS, Helen MK, and David PN (1999) Cysts and cystic lesions of the mandible: Clinical and radiologic - histopathologic review. RadioGraphics 19: 1107-1124.
2. Johnson NR et al (2014) Frequency of odontogenic cysts and tumors: A systematic review. J Investig Clin Dent 5: 9-14.
3. Jing W et al (2007) Odontogenic tumours: A retrospective study of 1642 cases in a Chinese population. Int J Oral Maxillofac Surg 36: 20-25.
4. Luo HY and Li TJ (2009) Odontogenic tumors: A study of 1309 cases in a Chinese population. Oral Oncol 45: 706-711.
5. Daley TD, Wysocki GP and Pringle GA (1994) Relative incidence of odontogenic tumors and oral and jaw cysts in a Canadian population. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 77: 276-280.
6. Sirichitra V and Dhiravarangkura P (1984) Intrabony ameloblastoma of the jaws. An analysis of 147 Thai patients. Int J Oral Surg 13: 187-193.
7. Norman KW and Paul WG (1997) Differential diagnosis of oral and maxillofacial lesions 5e. Mosby: 333-356.