Nghiên cứu nồng độ CRP huyết tương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

  • Hoàng Trung Dũng Bệnh viện Bạch Mai
  • Viên Văn Đoan Bệnh viện Bạch Mai
  • Đoàn Văn Đệ Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Viêm khớp dạng thấp, nồng độ CRP huyết tương

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi nồng độ CRP huyết tương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và tìm hiểu mối liên quan nồng độ CRP huyết tương với đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm. Đối tượng và phương pháp: 122 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và 51 người khỏe mạnh được khảo sát đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm nồng độ CRP huyết tương, nồng độ tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) huyết thanh. Kết quả: Nồng độ CRP huyết tương trung bình ở nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp là 2,56 ± 2,81mg/dL cao hơn nhóm chứng là 0,12 ± 0,12mg/dL với p<0,01. Nồng độ TNF-α huyết thanh ở nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp là 15,32 ± 7,37pg/mL. Có mối liên quan giữa nồng độ CRP huyết tương với số khớp sưng, số khớp đau, tốc độ máu lắng giờ đầu, DAS28 ESR và DAS28 CRP. Không có mối liên quan giữa nồng độ CRP huyết tương với nồng độ TNF-α huyết thanh ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Kết luận: Nồng độ CRP huyết tương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có liên quan với số khớp sưng, số khớp đau, tốc độ máu lắng giờ đầu và không liên quan với nồng độ TNF-α huyết thanh.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hoàng Trung Dũng (2011) Nghiên cứu áp dụng DAS28 CRP trong xác định mức độ hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấp. Luận văn Thạc sỹ Y học. Trường Đại học y Hà Nội.
2. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2010) Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. NXB Giáo dục Việt Nam 2010.
3. Nguyễn Huy Thông (2017) The changes in serum tumor necrosis fastor alpha in patients with rheumatoid arthritis. Journal of military pharmaco-Medicine 8: 180-186.
4. Daniel ATN, Alan JS, Julia F et al (2010) 2010 rheumatoid arthritis classifi cation criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis 69:1580-1588.
5. Hanan M, Al-Saadany MSH, Rasha AG, Zaytoun HA (2015) Th-17 cells and serum IL-17 in rheumatoid arthritis patients: Correlation with disease activity and severity. The Egyptian Rheumatologist.
6. Mohamed BOB, Nasr EAMG (2017) Association of fibrinogen, erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein levels with rheumatoid arthritis. OALib Journal 4.
7. Shrivastava AK, Singh HV, Raizada A et al (2015) Inflammatory markers in patients with rheumatoid arthritis. Allergol Immunopathol (Madr) 43(1): 81-77.
8. Yildirim K, Karatay S, Melikoglu MA et al (2004) Associations between acute phase reactant levels and disease activity score (DAS28) in patients with rheumatoid arthritis. Ann Clin Lab Sci 34(4): 423-426.