Nghiên cứu số lượng T-CD4, T-CD8 trong máu bệnh nhân vảy nến thông thường được điều trị bằng NB-UVB kết hợp methotrexate liều thấp

  • Phạm Diễm Thúy Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
  • Đặng Văn Em Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lý Tuấn Khải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bệnh vảy nến thông thường, T-CD4, T-CD8, methotrexate, UVB-31nm

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi số lượng T-CD4, T-CD8 trong máu bệnh nhân vảy nến thông thường trước và sau điều trị bằng chiếu NB-UVB kết hợp uống methotrexate liều thấp tại Bộ môn - Khoa Da liễu dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2018. Đối tượng và phương pháp: 35 bệnh nhân vảy nến thông thường được uống 7,5mg methotrexate/tuần kết hợp chiếu UVB-31nm 5 lần/tuần (nghỉ thứ 7, chủ nhật) trong 4 tuần. Kết quả: Trước và sau điều trị, số lượng tế bào T-CD4 là: 682,34 ± 311,18 và 511,37 ± 217,33 (TB/ µl) với p<0,01 và T-CD8 là 613,09 ± 417,12 và 419,71 ± 194,58 (TB/ µl) với p<0,01. Không có mối liên quan giữa số lượng tế bào T-CD4 và T-CD8 với mức độ bệnh, nhưng số lượng tế bào T-CD4, T-CD8 ở mức độ vừa và nặng sau điều trị đều giảm có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Số lượng T-CD4 và T-CD8 sau điều trị bằng methotrexate kết hợp UVB-311nm đều giảm rõ so với trước điều trị và không có mối liên quan với mức độ bệnh.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đặng Văn Em (2013) Bệnh vảy nến - Sinh bệnh học và chiến lược điều trị. Nhà xuất bản Y học, 246 trang.
2. Đặng Văn Em (2000) Nghiên cứu một số yếu tố khởi động, cơ địa và thay đổi miễn dịch trong bệnh vảy nến thông thường. Luận án Tiến sĩ y học.
3. Habif TP (2010) Skin disease, diagnosis and treatment, second edition. Elsevier Mosby: 106-115.
4. Mizutani H (1997) Role of increased production of monocytes TNF-β, IL-β và IL-6 in psoriasis: Relation to focal infection, disease activity and responses to treatments. Journal Dermatological Science 4(2): 145-153.
5. Depita O et al (1996) Psoriasis: Comparison of immunological marker in patients with acute and remission phase. Journal of Dermatological Science 13(2): 118-124.
6. Huang T, Fu HW (1997) Immunological changes following treatment of psoriasis with an immunmodulator. 19th World congress of Dermatology, Jun, Sydney-Autralia 2: 143 (2208).
7. Soliman A (2015) Combination therapy of methotrexate plus NBUVB phototherapy is more effective than methotrexate monotherapy in the treatment of chronic plaque psoriasis. J. Dermatology Treat 3: 234-327.