Nghiên cứu giá trị dấu ấn DKK1 huyết tương trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan ở bệnh nhân nhiễm vi rút viêm gan B

  • Ngô Tất Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Quang Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Tuấn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đặng Chiều Dương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phan Quốc Hoàn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Hữu Song Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Ung thư biểu mô tế bào gan, vi rút viêm gan B, DKK1

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định ý nghĩa của DKK1 trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan ở bệnh nhân nhiễm vi rút viêm gan B. Đối tượng và phương pháp: Định lượng nồng độ DKK1 huyết tương ở 43 bệnh nhân viêm gan mạn tính do vi rút viêm gan B, 35 bệnh nhân xơ gan và 112 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp ELISA. Kết quả: Nồng độ DKK1 huyết tương không khác biệt ở nhóm ung thư biểu mô tế bào gan so với các nhóm còn lại (p>0,05). Giá trị chẩn đoán của DKK1 không cao (AUC = 0,553 giữa nhóm ung thư biểu mô tế bào gan và xơ gan, AUC = 0,374 giữa nhóm ung thư biểu mô tế bào gan và viêm gan mạn tính). DKK1 không làm tăng giá trị của AFP (AUC (DKK1 + AFP) = 0,691 so với AUC (AFP) = 0,664 giữa nhóm ung thư biểu mô tế bào gan và xơ gan, AUC (DKK1 + AFP) = 0,295 so với AUC (AFP) = 0,704 giữa nhóm ung thư biểu mô tế bào gan và viêm gan mạn tính. Kết luận: DKK1 huyết tương không có giá trị trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan trên bệnh nhân nhiễm vi rút viêm gan B tại Việt Nam.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Mohammadian M, Mohammadian-Hafshejani A, Salehiniya H (2018) Liver cancer in the world: Epidemiology, incidence, mortality and risk factors. WCRJ 5(2): 1082.
2. Pons F, Varela M, and Llovet JM (2005) Staging systems in hepatocellular carcinoma. HPB (Oxford) 7(1): 35-41.
3. Daniele B et al (2004) α-fetoprotein and ultrasonography screening for hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 127(5): 108-112.
4. Krupnik VE, Sharp JD, Jiang C, Robison K, Chickering TW, Amaravadi L, Brown DE, Guyot D, Mays G, Leiby K, Chang B, Duong T, Goodearl AD, Gearing DP, Sokol SY, McCarthy SA (1999) Functional and structural diversity of the human Dickkopf gene family. Gene 238(2): 301-313.
5. Shen Q et al (2012) Serum DKK1 as a protein biomarker for the diagnosis of hepatocellular carcinoma: A large-scale, multicentre study. The Lancet Oncology 13(8): 817-826.
6. Glinka A, Wu W, Delius H, Monaghan AP, Blumenstock C, Niehrs C (1998) Dickkopf-1 is a member of a new family of secreted proteins and functions in head induction. Nature 391: 357-362.
7. Takigawa Y, Brown AM (2008) Wnt signaling in liver cancer. Curr Drug Targets 9(11): 1013-1024.