Kết quả của biện pháp can thiệp thay đổi lối sống kết hợp metformine ở người tiền đái tháo đường tại đơn vị Quân đội A trên địa bàn Hà Nội

 • Ngô Thị Phượng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Lê Thanh Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Phạm Thanh Huyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Hoàng Thị Việt Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Mai Phương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Đồng Thị Thúy Điều Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thị Thảo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thị Kiều Trinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Trần Thị Huệ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Bùi Xuân Thảo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thị Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Thay đổi lối sống, metformine, tiền đái tháo đường

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả của biện pháp can thiệp thay đổi lối sống kết hợp metformine ở người tiền đái tháo đường (ĐTĐ) tại đơn vị Quân đội A trên địa bàn Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp theo dõi dọc trên 70 đối tượng được sàng lọc qua khám sức khoẻ định kỳ từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023. Kết quả: Sau một năm can thiệp bằng thay đổi lối sống kết hợp metformin, trong số 70 đối tượng tiền ĐTĐ có 4 người tiến triển thành ĐTĐ thực sự. Chỉ số glucose máu lúc đói sau can thiệp giảm từ 6,8 ± 1,7 xuống 6,1 ± 2,3 (p<0,05) và cholesterol từ 5,1 ± 1,0 xuống 4,3 ± 0,8 (p<0,05). Kết luận: Biện pháp can thiệp thay đổi lối sống và sử dụng metformine trên nhóm đối tượng tiền ĐTĐ cho thấy kết quả giảm một số chỉ số lipid máu và glucose máu lúc đói.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Tường Thị Vân Anh (2020) Nghiên cứu tỷ lệ tiền đái đường và hiệu quả của metformin trong điều trị dự phòng đái tháo đường týp 2. Luận án Tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Bộ Y tế (2020) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường. Quyết định số 3087/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020.
3. Phan Hướng Dương, Nguyễn Vinh Quang,
Lê Phong (2013) Tỷ lệ đái tháo đường, tiền đái tháo đường và một số yếu tố nguy cơ ở người quá cân béo phì tại bốn phường của thành phố Hải Phòng.
Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 23 - số 7, tr. 75-80.
4. Nguyễn Bình Phương, Lương Thị Hồng Lê (2023) Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 32 - số 8, tr. 36-42.
5. Ngô Thị Phượng, Phạm Thanh Huyền, Lê Thanh Hà và cộng sự (2023) Nghiên cứu tỷ lệ, đặc điểm người tiền đái tháo đường tại đơn vị Quân đội A trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí Y dược lâm sàng 108, Tập 18 - số 3, tr. 41-48.
6. Hà Thanh Xuân, Vũ Bích Nga (2023) Tỷ lệ tiền đái tháo đường ở người có hội chứng chuyển hóa tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí Nội tiết và đái tháo đường, Số 66, tr. 48-55.
7. American Diabetes Association (2022) Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care 45(1):
44-48.
9. American Diabetes Association (2019) Lifestyle management: Standards of medical care in diabetes-2019. Diabetes Care 42(1): 46-60.
10. Bulatova N, Kasabri V, Qotineh A et al (2018) Effect of metformin combined with lifestyle modification versus lifestyle modification alone on proinflammatory-oxidative status in drug-naïve pre-diabetic and diabetic patients: A randomized controlled study. Diabetes Metab Syndr 12(3): 257-267.
11. Glechner A, Keuchel L, Affengruber L et al (2018) Effects of lifestyle changes on adults with prediabetes: A systematic review and meta-analysis. Prim Care Diabetes 12(5): 393-408.
12. Hauguel M, Hergault M, Cazabat L et al (2023) Prevalence of prediabetes and undiagnosed diabetes in a large urban middle-aged population: The CARVAR 92 cohort. Cardiovasc Diabetol 22(1): 31.
13. International Diabetes Federation (IDF) (2017) IDF Diabetes Atlas. 8th Edition, International Diabetes Federation, Brussels.
http://www.diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html.
14. Knowler WC, Barrett CE, Fowler SE et al (2002) Diabetes Prevention Program Research Group Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 346(6): 393-403.
15. Lily M, Godwin M (2009) Treating prediabetes with metformin: Systematic review and meta-analysis. Can Fam Physician 55(4): 363-369.
16. Rooney MR, Fang M, Ogurtsova K et al (2023) Global Prevalence of Prediabetes. Diabetes Care 46(7): 1388-1394.
17. WHO Expert Consultation (2004) Appropriate
body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. The Lancet 363(9403): 157-163.
18. Safiah M, Hyassat D, Khader Y et al (2021) Effect of metformin on anthropometric measurements and hormonal and biochemical profile in patients with prediabetes. Journal Diabetes Res 2021: 8275303.