Kinh nghiệm bước đầu về phẫu thuật ghép hai phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam

  • Mai Hồng Bàng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thế Hoàng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Ngô Vi Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Trọng Kiểm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Mai Văn Viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Hải Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Mạnh Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Ghép phổi, người cho chết não

Tóm tắt

Kể từ ca ghép phổi đầu tiên được Joel Cooper thực hiện thành công tại Toronto năm 1983, ghép phổi đã được thừa nhận là một phương pháp điều trị tối ưu cho những trường hợp bệnh phổi giai đoạn cuối do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tại Việt Nam, vào tháng 2 năm 2018, trường hợp ghép hai phổi từ người cho chết não đầu tiên đã được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thành công của ca ghép là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều chuyên ngành, trong đó phẫu thuật có vai trò không thể thiếu được. Việc phân tích các đặc điểm phẫu thuật góp phần rút ra một số kinh nghiệm trong ghép phổi nói riêng và ghép tạng ở Việt Nam nói chung.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

Yamazaki F, Yokomise H, Keshavjee SH et al (1990) The superiority of an extracellular fluid solution over Euro-Collins solution for pulmonary preservation. Transplantation 49: 690-694.
2. Müller C, Fürst H, Reichenspurner H et al (1999) Lung pro¬curement by low-potassium dextran and the effect on preservation injury. Munich Lung Transplant Group. Transplantation 68: 1139-1143.
3. Fischer S, Matte-Martyn A, De Perrot M et al (2001) Low-potassium dextran preservation solution improves lung function after human lung transplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 121: 594-596.
4. Strüber M, Hohlfeld JM, Kofidis T et al (2002) Surfactant function in lung transplantation after 24 hours of ischemia: Advantage of retrograde flush perfu¬sion for preservation. J Thorac Cardiovasc Surg 123: 98-103.
5. Ware LB, Fang X, Wang Y et al (2005) High prevalence of pulmonary arterial thrombi in donor lungs rejected for transplantation. J Heart Lung Transplant 24: 1650-1656.
6. Puri V, Patterson GA (2008) Adult lung transplantation: Technical considerations. Semin Thorac Cardiovasc Surg 20: 152-164.
7. Brown L, Puri V, Patterson GA (2015) Lung Transplantation. In Sellke F, del Nido P, Swanson S, eds. Sabiston and Spencer Surgery of the Chest, 9th ed. St. Louis: Elsevier.
8. Patterson GA, Maurer JR, Williams TJ et al (1991) Comparison of outcomes of double and single lung transplantation for obstructive lung disease. The Toronto Lung Transplant Group. J Thorac Cardiovasc Surg 101: 623-631. Discussion: 631-632.
9. Meyers BF, Patterson GA (1999) Bilateral lung trans-plantation. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg 4: 162-175.
10. Puri V, Patterson GA (2008) Adult lung transplantation: Technical considerations. Semin Thorac Cardiovasc Surg 20: 152-164.