Tác nhân gây bệnh trong viêm mủ nội nhãn nội sinh do vi khuẩn

  • Đỗ Tấn Bệnh viện Mắt Trung ương
  • Trần Anh Thư Bệnh viện Mắt Trung ương

Main Article Content

Keywords

Viêm mủ nội nhãn nội sinh do vi khuẩn, PCR, nhuộm soi, nuôi cấy vi khuẩn

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm tác nhân gây bệnh trong viêm mủ nội nhãn nội sinh do vi khuẩn. Đối tượng và phương pháp: Phân tích bằng kỹ thuật vi sinh tế bào và phân tử (PCR và giải trình tự) mẫu bệnh phẩm dịch kính của 110 bệnh nhân viêm mủ nội nhãn nội sinh do vi khuẩn được phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong 2 năm 2012 - 2013. Kết quả: Nuôi cấy đạt tỷ lệ dương tính thấp (10,9%) và có sự thiếu đồng nhất giữa nhuộm soi và nuôi cấy. PCR và giải trình tự có độ nhạy cao hơn (54% tổng số) trong đó S. pneumoniae là căn nguyên phổ biến nhất, chiếm tới 54,2% trong tổng số các trường hợp định danh được vi khuẩn. Các trực khuẩn Gram âm (P. aeruginosa, K. pneumoniae, Stenotrophomonas sp., EnterobacterP. maltophilia) chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ từ 1,7 - 10,2%. Kết luận: Mặc dù nuôi cấy vi khuẩn vẫn là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nhiễm trùng nói chung, nó chỉ có giá trị tham khảo trong chẩn đoán và điều trị viêm mủ nội nhãn nội sinh do vi khuẩn do tỷ lệ dương tính quá thấp. Chẩn đoán vi sinh của viêm mủ nội nhãn nội sinh do vi khuẩn cần dựa trên kết hợp nhuộm soi, nuôi cấy và PCR-giải trình tự.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hoàng Thị Hiền (2005) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số tác nhân gây viêm nội nhãn nội sinh. Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Jackson TL, Eykyn SJ, Graham EM et al (2003) Endogenous bacterial endophthalmitis: A 17-year prospective series and review of 267 reported cases. Surv Ophthalmology 48: 403-423.
3. Chee SP, Jap A (2001) Endogenous endophthalmitis. Curr Opin Ophthalmol 12: 464-470.
4. Greenwald MJ, Wohl LG, Sell CH (1986) Metastatic bacterial endophthalmitis: A contemporary reappraisal. Surv Ophthalmol 31(2): 81-101.
5. Okada AA (1994) Endogeneous bacterial endophthalmitis: Report of ten-year retrospective study. Ophthalmology 105: 3120-3126.
6. Duaa S, Chalermskulrata W, Millerb MB, Landerscand M, Arisa RM (2006) Case rReport bilateral hematogeneous Pseudomonas aeruginosa endophthalmitis after lung transplantation. American Journal of Transplantation 6: 219-224.
7. Ramakrishnan R, Bharathi MJ, Shivkumar C et al (2009) Microbiological profile of culture-proven cases of exogenous and endogenous endophthalmitis: A 10-year retrospective study. Eye (Lond) 23: 945-956.