Đánh giá kiến thức và thực hành của người bệnh về chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2019

  • Phạm Hồng Phúc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Quốc Kham Bộ Y tế
  • Lê Thị Thu Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Kiến thức và thực hành về bệnh răng miệng, chăm sóc sức khỏe răng miệng

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định kiến thức và thực hành của người bệnh về chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Khoa Răng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 người bệnh đến khám và điều trị tại Khoa Răng từ ngày 01/03/2019 đến ngày 30/06/2019. Kết quả và kết luận: Về kiến thức của người bệnh: Tỷ lệ người bệnh trả lời đúng nguyên nhân gây sâu răng rất thấp 16,8%, kiến thức về nguyên nhân và hậu quả bệnh răng miệng của người bệnh mức độ tốt chiếm tỷ lệ 47,3%, trung bình chiếm 27,5%, kém chiếm 25,2%. Kiến thức vệ sinh răng miệng của người bệnh ở mức độ tốt chiếm tỷ lệ 29,5%, trung bình 44%, kém chiếm tỷ lệ 26,5%. Về thực hành của người bệnh: Đánh giá mức độ tốt chiếm tỷ lệ 47,3%, mức độ trung bình 33,3% và mức độ kém là 19,4%.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Sấn Văn Cương (2013) Thực trạng bệnh răng miệng và kết quả truyền thông giáo dục sức khỏe răng miệng đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Luận án bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, tr. 59.
2. Trần Thanh Sơn (2007) Đánh giá tình trạng bệnh răng miệng, K.A.P và nhu cầu điều trị ở người cao tuổi tại quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 35-36.
3. Trần Đắc Phu, Trần Văn Đàn (2011) Kết quả điều tra kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống các bệnh về răng miệng của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nam năm 2010. Tạp chí Y học thực hành, 11(791), tr. 20-23.
4. Lê Nguyễn Bá Thụ (2012) Thực trạng bệnh sâu răng và kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh răng miệng của học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk năm 2012. Tạp chí Y học Việt Nam, 2(407), tr. 89-93.
5. Amjad Hussain Wyne (2003) Dental caries and oral hygiene in male dental students of King Saud University, College of dentistry, Riyadh. Pakistan Oral and Dental Journal 27(2): 219-222
6. Warren PR, Ray TS, Cugini M (2000) A practice - based study of a power toothbrush: Assessment of effectiveness and acceptance. J - Am Dent Assoc 131(3): 389-394.
7. Maatouk F, Ghedira W (2006) Effect of 5 years of dental studies on the oral health of Tunisian dental student. Eastern Mediterranean Health Journal 12(5): 625-631.
8. Darout Ismail Abbas (2014) Knowledge and behavior related to oral health among Jimma University Health Sciences students, Jimma, Ethiopia. European Journal of General Dentistry 3(3): 185-189.