Đồng bộ giữa máy thở và bệnh nhân trong thông khí hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh và thông khí hỗ trợ áp lực

  • Nguyễn Đức Phúc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
  • Nguyễn Gia Bình Bệnh viện Bạch Mai
  • Lê Thị Diễm Tuyết Bệnh viện Bạch Mai
  • Đào Xuân Cơ Bệnh viện Bạch Mai

Main Article Content

Keywords

Thông khí hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh, cai thở máy

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tổng số không đồng bộ giữa máy thở và bệnh nhân khi thở máy hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh (NAVA) so với thông khí hỗ trợ áp lực. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng ở 65 bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: 33 bệnh nhân thở máy NAVA và 32 bệnh nhân thở máy PSV tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/10/2017. Kết quả: Các chỉ số không đồng bộ trong nhóm NAVA giảm so với nhóm PSV (8,54 ± 4,63 vs 11,85 ± 6,42, p<0,001). Tổng số không đồng bộ trong mỗi phút ở nhóm NAVA là thấp hơn nhóm PSV (2,21 ± 1,0 vs 2,95 ± 1,57, p<0,001), những nỗ lực không hiệu quả (0,21 ± 0,16 vs 0,19 ± 0,2 p>0,05), kích hoạt tự động (0,34 ± 0,19 vs 0,2 ± 0,28, p>0,05), kích hoạt kép (1,27 ± 0,65 vs 0,37 ± 0,29 p<0,001), chu kỳ sớm (0,21 ± 0,19 vs 1,38 ± 0,6 p<0,001), chu kỳ muộn (0,23 ± 0,33 vs 1,38 ± 0,6, p<0,001). Kết luận: Thở máy theo phương thức NAVA làm giảm tổng số không đồng bộ máy thở - bệnh nhân.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2014) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc. Nhà xuất bản Y học, tr. 105-114.
2. Thille AW, Rodriguez P, Cabello B et al (2006) Patient-ventilator asynchrony during assisted mechanical ventilation. Intensive Care Med 32(10): 1515-1522.
3. Garzando M, Ferrandis R, Garrigues B et al (2014) Neurally adjusted ventilatory assist: An update. Trends in Anaesthesia and Critical Care 4(4): 115-118.
4. Piquilloud L, Vignaux L, Bialais E et al (2011) Neurally adjusted ventilatory assist improves patient–ventilator interaction. Intensive Care Med 37(2): 263–271.
5. Olivier L, Laure C, Fanny Vardon B et al (2019) Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) versus pressure support ventilation: patient-ventilator interaction during invasive ventilation delivered by tracheostomy. Critical Care 23(1). doi:10.1186/ s13054-018-2288-2
6. Terzi N, Pelieu I, Guittet L et al (2010) Neurally adjusted ventilatory assist in patients recovering spontaneous breathing after acute respiratory distress syndrome: Physiological evaluation. Critical Care Medicine 38(9): 1830.