Nghiên cứu đặc điểm bất tương hợp van - bệnh nhân sau thay van nhân tạo điều trị hẹp van động mạch chủ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Ngô Tuấn Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Trường Giang Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Bất tương hợp van và bệnh nhân, hẹp chủ

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm bất tương hợp van - bệnh nhân (Patient - prosthesis mismatch: PPM) ở bệnh nhân thay van nhân tạo điều trị hẹp van động mạch chủ (HC) và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: 67 bệnh nhân được thay van động mạch chủ điều trị hẹp chủ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong thời gian 2010 - 2020. Nghiên cứu mô tả tiến cứu với các biến số: Tình trạng PPM và các yếu tố liên quan như bệnh kết hợp, chênh áp, NYHA và chỉ số khối cơ thất trái (LVMI). Kết quả: PPM nhẹ chiếm 1,5 – 20% trong 48 tháng theo dõi, không có PPM vừa và nặng. Các yếu tố liên quan PPM gồm nữ giới và đái tháo đường (p<0,05), tăng huyết áp, cỡ van (21 - 23), loại van sinh học không có mối liên quan (p>0,05). Chênh áp qua van tương quan chặt chẽ với PPM theo phương trình hồi qui tuyến tính bậc 2. PPM làm tăng độ suy tim theo NYHA (p<0,05) và giảm LVMI trở về bình thường sau mổ (p<0,05). Kết luận: Lựa chọn van nhân tạo phù hợp với người bệnh là rất quan trọng ảnh hưởng đến đến sự cải thiện triệu chứng và hình thái thất trái sau mổ.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Man DL et al (2015) Braunwald’s heart disease: A textbook of cardiovascular medicine, 10th edition. Saunders, an imprint of Elsevier Inc, Philadelphia.
2. Dayan V, Vignolo G, Soca G et al (2015) Predictors and outcomes of prosthesis-patient mismatch after aortic valve replacement. JACC Cardiovasc Imaging 9(8): 924-933.
3. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO et al (2017) AHA/ACC Guideline for the management of patients with valvular heart disease. Journal of the American College of Cardiology 63(22): 57-185.
4. Ramachandran A (2017) Classification and diagnosis of diabetes, American diabetes association. Diabetes Care 40(1): 11-24.
5. Bilkhu R, Jahangiri M, Otto CM (2019) Patient-prosthesis mismatch following aortic valve replacement. Heart 105(1): 28-33.
6. Gou L, Zheng J, Chen L et al (2017) Impact of prosthesis - patient mismatch on short - term outcomes after aortic valve replacement: A retrospective analysis in East China. Journal of Cardiothoracic Surgery 12(42): 1-6.
7. Pibarot P, Dumesnil JG (2006) Prosthesis-patient mismatch: Definition, clinical impact and prevention. Heart 92(8): 1022-1029.
8. Ryomoto M, Mitsuhiro M, Yamamura M et al (2008) Patient-prosthesis mismatch after aortic valve replacement in the elderly. General Thoracic and Cardiovascular Surgery 56: 330-334
9. Freitas-Ferraz AB (2019) Aortic stenosis and small aortic annulus: Clinical challenges and current therapeutic alternatives. Circulation 139(23): 2685-2702.
10. Pibarot P (2018) Imaging for predicting and assessing prosthesis-patient mismatch after aortic valve replacement. JACC Cardiovasc Imaging 12(1): 149-162.