Tỷ lệ mắc và một số kết cục lâm sàng của bệnh nhân tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim

  • Ngô Đình Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Hồng Tốt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Hương Giang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Duy Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Tổn thương thận cấp, phẫu thuật tim

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ mắc và một số kết cục lâm sàng của tổn thương thận cấp (AKI) sau phẫu thuật tim. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 247 bệnh nhân phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2017. Xét nghiệm creatinin được thực hiện vào các thời điểm: T0: Khi về hồi sức, T1: Sau 12 giờ; T2: Ngày thứ 2; T3: Ngày thứ 3 sau mổ. Xác định tỷ lệ mắc và mức độ nặng của AKI sau mổ theo tiêu chuẩn KDIGO. Kết quả: Tỷ lệ AKI theo KDIGO là 48,58%, mức độ nặng của AKI theo các giai đoạn I, II, III của KDIGO lần lượt là 73,33%, 18,33% và 8,33%. Bệnh nhân có AKI sau mổ có tỷ lệ tử vong cao hơn (7,5% so với 1,57%), ngày nằm hồi sức và nằm viện sau mổ kéo dài hơn nhóm không AKI. Kết luận: Bệnh nhân sau mổ tim có tỷ lệ biến chứng tổn thương thận cấp cao, làm tăng tỷ lệ tử vong và kéo dài ngày nằm hồi sức và nằm viện sau mổ tim.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Quốc Kính (2002) Nghiên cứu rối loạn chức năng thận ở bệnh nhân mở tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Luận án Tiến sỹ y học, Trường Đại học y Hà Nội.
2. Billings FT, Pretorius M, Schildcrout JS et al (2012) Obesity and oxidative stress predict AKI after cardiac surgery. J Am Soc Nephrol 23(7): 1221-1228.
3. Chertow GM, Lazarus JM, Christiansen CL et al (1997) Preoperative renal risk stratification. Circulation 95: 878-884.
4. Englberger L, Suri RM, Connolly HM et al (2013) Increased risk of acute kidney injury in patients undergoing tricuspid valve surgery. Eur J Cardiothorac Surg 43(5): 993-999.
5. Karkouti K, Wijeysundera DN, Yau TM et al (2009) Acute kidney injury after cardiac surgery: Focus on modifiable risk factors. Circulation 119(4): 495-502.
6. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group (2012) KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International Supplements 2(1): 1-126.
7. Loef BG, Epema AH, Smilde TD et al (2005) Immediate postoperative renal function deterioration in cardiac surgical patients predicts in-hospital mortality and long-term survival. J Am Soc Nephrol 16: 195-200.
8. Lok CE, Austin PC, Wang H et al (2004) Impact of renal insufficiency on short- and long-term outcomes after cardiac surgery. Am Heart J 148(3): 430-438.
9. Mariscalco G, Lorusso R, Dominici C et al (2011) Acute kidney injury: Aa relevant complication after cardiac surgery. Ann Thorac Surg 92(4): 1539-1547.