Giá trị của cystatin C trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim

  • Ngô Đình Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Hồng Tốt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Cẩm Thạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Quách Xuân Hinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Duy Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Tổn thương thận cấp, phẫu thuật tim, cystatin C

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị chẩn đoán sớm của cystatin C đối với tổn thương thận cấp (AKI) sau phẫu thuật tim. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả trên 247 bệnh nhân (BN) phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2017. Xác định tỷ lệ mắc và mức độ nặng của AKI sau mổ theo tiêu chuẩn KDIGO. Cystatin C huyết thanh được xét nghiệm vào 3 thời điểm: Khi về ICU (T1), sau 24 giờ (T2) và sau 48 giờ (T3) và so sánh với creatinin huyết thanh. Kết quả: Cystatin C có mối liên quan chặt với creatinin huyết thanh. Tại thời điểm T1, cystatin C có giá trị chẩn đoán AKI tốt hơn (AUC = 0,73, 95% CI: 0,64 - 0,82) so với creatinin (AUC = 0,66, 95% CI: 0,56 - 0,76). Kết luận: Xét nghiệm cystatin C sau mổ thời điểm về ICU có thể giúp chẩn đoán sớm AKI sau phẫu thuật tim. 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Chertow GM, Lazarus JM, Christiansen CL et al (1997) Preoperative renal risk stratification. Circulation 95: 878-884.
2. Felicio ML, Andrade RR, Castiglia YM et al (2009) Cystatin C and glomerular filtration rate in the cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. Rev Bras Cir Cardiovasc 24(3): 305-311.
3. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group (2012) KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International Supplements 2(1): 1-126.
4. Oberbauer R, Nenov V, Weidekamm C et al (2001) Reduction in mean glomerular pore size coincides with the development of large shunt pores in patients with diabetic nephropathy. Nephron Experimental Nephrology 9(1): 49-53.
5. Samy M, Fahmy TS, Effat H et al (2017) Serum Cystatin C as a predictor of cardiac surgery associated-acute kidney injury in patients with normal preoperative renal functions. A prospective cohort study. The Egyptian Journal of Critical Care Medicine 5(1): 41-47.
6. Wald R, Liangos O, Perianayagam MC et al (2010) Plasma cystatin C and acute kidney injury after cardiopulmonary bypass. Clinical journal of the American Society of Nephrology: CJASN 5(8): 1373-1379.