Kết quả phẫu thuật thay khớp gối toàn phần bảo tồn dây chằng chéo sau

  • Mai Đức Thuận Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Tiến Thành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Quốc Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Kết quả phẫu thuật, thay khớp gối toàn phần, bảo tồn dây chằng chéo sau

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét kết quả phẫu thuật thay khớp gối toàn phần loại bảo tồn dây chằng chéo sau điều trị thoái hóa khớp gối. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến hành trên 103 trường hợp (83 nữ và 20 nam) với 113 khớp gối thoái hóa, được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần, bảo tồn dây chằng chéo sau. Tuổi trung bình là 67,7 tuổi (từ 48 đến 84 tuổi). Thời gian thực hiện từ tháng 2/2016 đến tháng 6/2019. Thời gian theo dõi trung bình là 27,9 tháng. Kết quả: Đánh giá kết quả chung theo thang điểm KSSS, tỷ lệ rất tốt là 78,8%, tốt 15,9%, khá 5,3% và kém 0%. Kết luận: Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần, bảo tồn dây chằng chéo sau cho kết quả khả quan.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đoàn Việt Quân (2013) Nghiên cứu điều trị thoái khớp gối bằng phẫu thuật thay khớp gối toàn phần tại Bệnh viện Việt Đức. Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II.
2. Beaupre LA, Sharifi B, Johnston DWC (2017) A randomized clinical trial comparing posterior cruciate-stabilizing vs posterior cruciate-retaining prostheses in primary total knee arthroplasty: 10-year follow-up. J Arthroplasty 32(3): 818-823.
3. Gill GS, Joshi AB (2001) Longterm results of cemented, posterior cruciate ligament-retaining total knee arthroplasty in osteoarthritis. Am J Knee Surg 14(4): 209-214.
4. Madhav C, Ankur BB et al (2014) Prevalence and predictors of post-operative coronal alignment outliers and their association with the functional outcomes in navigated total knee arthroplasty. J. Arthroplasty 29(12): 2357-2362.
5. Ranawat CS, Ranawat AS (2012) The history of total knee arthroplasty. Primary Total Knee Arthroplasty, Springer: 699-707.
6. Shenoy R, Pastides PS et al (2013) Biomechanics of the knee and TKR. Orthopaedics and Trauma 27(6): 364-371.
7. Yuichiro S, Sawai T et al (2012) Perioperative risk factors for deep vein thrombosis after total hip arthroplasty or total knee arthroplasty. Journal of Clinical Anesthesia 24: 531-536.
8. Zhang B, Cheng CK, Qu TB et al (2016) Partial versus intact posterior cruciate ligament retaining total knee arthroplasty: A comparative study of early clinical outcomes. Orthop Surg 8(3): 331-337.