Đánh giá hiệu quả điều trị sẹo lõm do trứng cá bằng laser CO2 vi điểm

  • Lê Thị Thu Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Sẹo lõm do trứng cá, laser CO2 vi điểm

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị sẹo lõm do trứng cá bằng laser CO2 vi điểm. Đối tượng và phương pháp: Lựa chọn ngẫu nhiên 22 bệnh nhân sẹo lõm do trứng cá được điều trị tại Đơn vị Laser thẩm mỹ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bằng laser CO2 vi điểm, điều trị 1 tháng/lần, đánh giá kết quả sau 3 tháng điều trị. Nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng so sánh trước và sau điều trị. Kết quả: Số lượng sẹo trung bình của tất cả các loại hình thái sẹo đều giảm, trong đó sẹo lòng chảo đáp ứng điều trị tốt hơn (giảm 34,2%), sẹo đáy phẳng và sẹo hình phễu giảm lần lượt là 27,66% và 16,42%. Kết luận: Điều trị sẹo lõm do trứng cá bằng laser CO2 vi điểm an toàn, mang lại hiệu quả tốt cho bệnh nhân.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Soliman YS, Horowitz R, Hashim PW et al (2018) Update on acne scar treatment. Cutis 102(1): 21, 25, 47, 48.
2. Manstein D, Herron GS, Sink RK et al (2004) Fractional photothermolysis: A new concept for cutaneous remodeling using microscopic patterns of thermal injury. Lasers Surg Med 34(5): 426-438.
3. Dreno B, Khammari A, Orain N et al (2007) ECCA grading scale: An original validated acne scar grading scale for clinical practice in dermatology. Dermatology 214(1): 46-51.
4. Nguyễn Diệu Thuần, Nguyễn Hữu Sáu (2018) Điều trị sẹo lõm do trứng cá bằng phương pháp laser CO2 fractional kết hợp bôi JuviPro2. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Abdul MS, Salaiman AA (2018) The efficacy of fractional CO2 laser resurfacing in the treatment of facial acne scars. International Journal of Medical Science and Public Health 7(8): 630-637.
6. Sardana K, Manjhi M, Garg VK et al (2014) Which type of atrophic acne scar (ice-pick, boxcar, or rolling) responds to nonablative fractional laser therapy?. Dermatol Surg 40(3): 288-300.
7. Nguyễn Thế Vỹ, Nguyễn Quốc Hưng, Đàm Thúy Hồng (2017) Đánh giá hiệu quả điều trị sẹo lõm do trứng cá Fractional CO2 tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, Hội nghị Khoa học Ứng dụng Laser trong Y học Toàn quốc lần thứ 4, tr. 102-106.
8. Elcin G, Yalici-Armagan B (2017) Fractional carbon dioxide laser for the treatment of facial atrophic acne scars: Prospective clinical trial with short and long-term evaluation. Lasers Med Sci 32(9): 2047-2054.
9. Nilforoushzadeh MA, Faghihi G, Jaffary F et al (2017) Fractional carbon dioxide laser and its combination with subcision in improving atrophic acne scars. Adv Biomed Res 6: 20.