Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp

  • Phùng Anh Tuấn Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Đăng Hải Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Nhồi máu não, cắt lớp vi tính, tuần hoàn bàng hệ, dấu hiệu sớm

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não đến viện sớm trong 6 giờ đầu. Đối tượng và phương pháp: 73 bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não điều trị tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020. Mô tả hình ảnh, so sánh mức độ tuần hoàn bàng hệ ở hai nhóm có và không có tổn thương não trên cắt lớp vi tính bằng Chi bình phương test. Kết quả: Chỉ 20,5% bệnh nhân có hình ảnh tổn thương não sớm trên cắt lớp vi tính. Có tới 47,9% bệnh nhân không thấy tắc mạch trên phim cắt lớp vi tính mạch não. Động mạch não giữa là vị trí hay bị tắc nhất. Liên quan có ý nghĩa giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ và tổn thương não sớm. Kết luận: Hình ảnh cắt lớp vi tính có giá trị đánh giá tổn thương não ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não.


Từ khóa: Nhồi máu não, cắt lớp vi tính, tuần hoàn bàng hệ, dấu hiệu sớm.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Chương (2007) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị đột quỵ não tại Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Quân y 103. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, 2 (số đặc biệt), tr. 136-144.
2. Nguyễn Hoàng Ngọc (2012) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố nguy cơ và tiên lượng hậu quả chức năng các bệnh nhân nhồi máu não cấp. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, 7 (số đặc biệt), tr. 208-216.
3. Nguyễn Văn Phương (2019) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh cắt lớp vi tính và hiệu quả điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp được tái thông mạch bằng dụng cụ cơ học. Luận án Tiến sĩ Y học, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược học lâm sàng 108.
4. Đỗ Đức Thuần, Phạm Đình Đài, Đặng Minh Đức (2017) Nghiên cứu lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não và kết quả điều trị rt-PA đường tĩnh mạch ở bệnh nhân nhồi máu não có rung nhĩ trong 4,5 giờ đầu. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, 12, tr. 22-25.
5. Barber PA, Demchuk AM, Zhang J et al (2000) Validity and reliability of a quantitative computed tomography score in predicting outcome of hyperacute stroke before thrombolytic therapy. ASPECTS study group. Alberta stroke programme early CT score. Lancet 355(9216): 1670-1674.
6. Menon BK, d’Esterre CD, Qazi EM et al (2015) Multiphase CT angiography: A new tool for the imaging triage of patients with acute ischemic stroke. Radiology 275(2): 510-520.
7. Puetz V, Khomenko A, Hill MD et al (2011) Extent of hypoattenuation on CT angiography source images in basilar artery occlusion. Prognostic value in the basilar artery. International Cooperation Study. Stroke 42: 3454-3459.
8. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP et al (2013) An updated definition of stroke for the 21st century: A statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 44(7): 2064-2089.
9. Wardlaw JM and Mielke O (2005) Early signs of brain infarction at CT: observer reliability and outcome after thrombolytic treatment-systematic review. Radiology 235(2): 444-453.
10. Yoo AJ, Zaidat OO, Chaudhry ZA et al (2014) Impact of pretreatment noncontrast CT Alberta stroke program early CT score on clinical outcome after intra arterial stroke therapy. Stroke 45: 746-751.