Đánh giá kết quả điều trị bệnh vảy nến mụn mủ bằng acitretin

  • Nguyễn Thị Thu Hoài Trường Đại học Y Thái Nguyên
  • Bùi Thị Vân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Hữu Doanh Bệnh viện Da liễu Trung ương

Main Article Content

Keywords

Điều trị vảy nến mụn mủ, vảy nến mụn mủ toàn thân, acitretin

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bệnh vảy nến mụn mủ bằng acitretin. Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng so sánh trước và sau điều trị, 30 bệnh nhân vảy nến mụn mủ điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và Khoa Da liễu dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từ tháng 3/2017- 12/2018. Kết quả: 86,67% bệnh nhân có kết quả tốt. Urê, triglycerid, GOT, GPT tăng lên sau điều, tuy nhiên không bệnh nhân nào phải dừng thuốc. Tác dụng không mong muốn: 100% bệnh nhân có viêm môi, 96,7% khô da, bong vảy da. Kết luận: Acitretin có tác dụng tốt trong điều trị vảy nến mụn mủ.  


Từ khóa: Điều trị vảy nến mụn mủ, vảy nến mụn mủ toàn thân, acitretin.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đặng Văn Em (2013) Bệnh vảy nến. Một số bệnh tự miễn dịch thường gặp trong da liễu, Nhà xuất bản Y học, tr. 319-510.
2. Augey FR, Nicolas P (2006) J.F. Generalized pustular psoriasis (Zumbusch): A French epidemiological survey. Eur J Dermatol 16(6): 669-673.
3. Klau Wolff LA, Goldsmith Stephan I, Katz, Barbara A, Gilchrest Amy S, David J, Leffell (2009) Fitzpatrick’s Dermatology in general medicine, Sixth edition: 169-210.
4. Ishida-Yamamoto (2003) Pathophysiology of generalized pustular psoriasis. Arch Dermatol Res 295: 55-59.
5. Umezawa Y, Kawasima T, Shimizu H, Terui T, Tagami H, Ikeda S, Ogawa H, Kawada A, Tezuka T, Igarashi A, Harada S (2003) Therapeutic guidelines for the treatment of generalized pustular psoriasis (GPP) based on a proposed classification of disease severity. Arch Dermatol Res 295: 43-54.
6. Ozawa AOM, Haruki Y, Kobayashi H, Ohkawara A, Ohno Y, Inaba Y, Ogawa H (1999) Treatment of generalized pustular psoriasis: A multicenter study in Japan. J Dermatol 26: 141-149.
7. Linghong Linda Zhou JRG, Arvin Ighani, and Jensen Yeung (2018) Systemic monotherapy treatments for generalized pustular psoriasis: A systematic review. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery: 1-11.
8. Rashmi Sarkar SC, Vijay K (2013) Garg, acitretin in dermatology. Indian journal of dermatology, Venereology, and Leprology 79: 759-771.
9. Robinson A VVA, Hsu S et al (2012) Treatment of pustular psoriasis: From the Medical Board of the National Psoriasis Foundation. J Am Acad Dermatol 67(2): 279-288.
10. Takahashi H NK, Kaneko F et al (2011) Analysis of psoriasis patients registered with the Japanese Society for Psoriasis Research from 2002-2008. J Dermatol 38: 1125-1129.
11. Liên NT (2011) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị vảy nến thể mủ bằng Methotrexat phối hợp corticoid. Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Y Hà Nội.