Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên phim chụp cắt lớp vi tính

  • Phùng Anh Tuấn Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

U tuyến ức, cắt lớp vi tính, type mô bệnh, giai đoạn bệnh

Tóm tắt

Mục tiêu: Đối chiếu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên cắt lớp vi tính với mô bệnh học và giai đoạn bệnh. Đối tượng và phương pháp: 46 bệnh nhân u tuyến ức được phẫu thuật và có kết quả giải phẫu bệnh điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 3/2017 đến tháng 2/2019. Chia 2 nhóm u lành - ác và xâm lấn - không xâm lấn. So sánh tần suất xuất hiện các đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính ở 2 nhóm bằng Chi bình phương test và T test. Kết quả: Các dấu hiệu hình tròn, bờ nhẵn và không xâm lấn vào các tổ chức xung quanh có ý nghĩa phân biệt u lành với u ác. Các dấu hiệu hình tròn, bờ có múi thùy, có hoại tử nang, vôi hóa, xâm lấn vào các tổ chức xung quanh và kích thước chiều dài khối u có ý nghĩa phân biệt u xâm lấn với u không xâm lấn. Kết luận: Hình cắt lớp vi tính có giá trị dự báo mức độ lành ác của tổn thương.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hồng Hiên, Mai Văn Viện, Ngô Văn Hoàng Linh và cộng sự (2014) Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhược cơ sau mổ cắt tuyến ức qua đường cổ có nội soi hỗ trợ. Tạp chí Y-Dược học Quân sự, 6, tr. 162-168.
2. Marom EM, Rosado-de-Christenson ML, John FB et al (2014) Standard report terms for chest computed tomography reports of anterior mediastinal masses suspicious for thymoma. Chinese Journal of Lung Cancer 17(2): 82-89.
3. Jeong YJ, Lee KS, Kim J et al (2004) Does CT of thymic epithelial tumors enable us to diffrentiate histologic subtypes and predict prognosis? AJR 183: 283-289.
4. Masaoka A (2010) Staging system of thymoma. Journal of Thoracic Oncology 5(10): 304-312.
5. Lin YT, Tsai IC, Chen CC et al (2008) Imaging characteristics of thymomas on chest CT classified by the 2004 WHO classification. Chin J Radiol 33: 225-232.
6. Rowin J (2009) Approach to the patient with suspected myasthenia gravis or ALS: A clinician,s guide. Continuum Lifelong Learning Neurol 15(1): 13-34.
7. WHO classification of tumors (2004) Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus and heart. Lyon, IARC Press.
8. Tomiyama N, Johkoh T, Mihara N et al (2002) Using the World Health Organision classification of thymic epithelial neoplasms to describe CT findings. AJR 179: 881-886.
9. Inoue A, Tomiyama N, Fujimoto K, et al (2006) MR imaging of thymic epithelial tumors: Correlation with World Health Organization classification. Radiation Medicine 24(3): 171-181.
10. Jung KJ, Lee KS, Han J et al (2001) Malignant thymic epithelial tumors: CT-pathologic correlation. AJR 176: 433-439.
11. Tomiyama N, Müller NL, Ellis SJ et al (2001) Invasive and noninvasive thymoma: Distinctive CT features. Journal of Computer Assisted Tomography 25(3): 388-393.
12. Priola AM, Priola SM, Di Franco M et al (2010) Computed tomography and thymoma: Distinctive findings in invasive and noninvasive thymoma and predictive features of recurrence. Radiol med, 115(1): 1-21.
13. Marom EM, Milito M, Moran CA et al (2011) Computed tomography findings predicting invasiveness of thymoma. Journal of thoracic oncology 6(7): 1274-1281.