Đặc điểm giải phẫu ống tuỷ nhóm răng cửa hàm dưới trên phim cắt lớp vi tính chùm tia hình nón - Cone beam computed tomography (CBCT)

  • Nguyễn Ngọc Hoa Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Thái Bình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Răng cửa dưới, số lượng ống tuỷ, hình thái giải phẫu ống tuỷ

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hình thái chân răng và số lượng ống tủy ở răng cửa hàm dưới trên phim cắt lớp vi tính chùm tia hình nón (Cone beam computed tomography - CBCT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu phim CBCT hai hàm của 215 bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp tại Trung tâm Dịch vụ Nha sĩ 27 Phạm Tuấn Tài trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2020. Kết quả: Tất cả các răng cửa hàm dưới đều có một chân răng. Hầu hết các răng cửa giữa hàm dưới (81,6%) và bên (80,5%) có một ống tủy. Phần lớn răng giữa hàm dưới (54,9%) và răng cửa bên (50,9%) thuộc loại I của Vertucci. Tỷ lệ một ống tuỷ ở nam: Răng cửa giữa (85%), răng cửa bên (77,5%) và ở nữ: Răng cửa giữa (79,6%), răng cửa bên (82,2%). Tỷ lệ ống tuỷ loại I Vertucci ở nam: Răng cửa giữa (52,5%), răng cửa bên (45%) và ở nữ: Răng cửa giữa (52,5%), răng cửa bên (45%). Tỷ lệ răng cửa hàm dưới có hai ống tủy là 18,4% (răng cửa giữa) và 19,5% (răng cửa bên). Kết luận: Loại I của Vertucci là hình thái giải phẫu ống tuỷ của răng cửa hàm dưới điển hình nhất. Phim CBCT góp phần quan trọng trong xác định số lượng, hình dạng ống tuỷ, đặc biệt trên răng cửa hàm dưới có số lượng ống tuỷ thay đổi.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ môn chữa răng và nội nha ( ) Hình thái học tủy răng. Giáo trình giảng dạy Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Al-Qudah AA, Awawdeh LA (2006) Root canal morphology of mandibular incisors in a Jordanian population. Int Endod J 39: 873-877.
3. Boruah LC, Bhuyan AC (2011) Morphologic characteristics of root canal of mandibular incisors in North-East Indian population: An in vitro study. J Conserv Dent 14: 346-350.
4. Federico Valenti-Obino (2019) Symmetry of root and root canal morphology of mandibular incisors: A cone-beam computed tomography study in vivo. J Clin Exp Dent 11(6): 527-553.
5. Kayaoglu G, Peker I, Gumusok M (2015) Root and canal symmetry in the mandibular anterior teeth of patients attending a dental clinic: CBCT study. Braz Oral Res 29: 1-7.
6. Samira Saati (2018) Root morphology and number of canals in mandibular central and lateral incisors using cone beam computed tomography. Braz. Dent. J 29(3).
7. Shemesh A, Kavalerchik E (2018) Root canal morphology evaluation of central and lateral mandibular incisors using cone-beam computed tomography in an Israeli population. J Endod 44: 51-55
8. Stephen Cohen (2016) Morphology and access cavity preparations for individual teeth. Pathway of the pulp 11st edition.
9. Vertucci FJ (2005) Root canal morphology and its relationship to endodontic procedures. Endod Topics 10: 3-29.
10. Ezoddini F (2006) Root canal morphology of human mandibular incisors in Yazd province. Dent Res 3: 1-3.