Nghiên cứu đặc điểm một số chỉ số hình thái, chức năng thất trái ở bệnh nhân sau ghép thận

  • Trương Quý Kiên Bệnh viện Quân y 103
  • Vũ Thị Loan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Quốc Toản Bệnh viện Quân y 103
  • Lê Việt Thắng Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Ghép thận, siêu âm Doppler tim, thất trái

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát một số chỉ số hình thái và chức năng thất trái và mối liên quan với một số đặc điểm bệnh nhân ghép thận bằng siêu âm Doppler tim. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, được thực hiện trên 60 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đã được ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2018. Tất cả các bệnh nhân được làm siêu âm tim trước ghép sau ghép 6 tháng. Kết quả: Sau ghép thận 6 tháng, các chỉ số LVEDd, LVSED và LVMI thay đổi có ý nghĩa hơn so với trước ghép, (LVEDd: Từ 48,8 ± 6,09 tới 45,6 ± 6,03), (LVESd: Từ 32 ± 5,2 tới 28,8 ± 4,38) và (LVMI: 179,5 ± 25,8 tới 134,8 ± 27,8), (E/Em từ 9,6 ± 2,92 tới 10,25 ± 2,45), (Em từ 9,6 ± 2,92 tới 10,25 ± 2,45), p<0,01. Phân suất tống máu (EF): Từ 56,8 ± 5,8 tới 68,5 ± 5,7, p<0,05. Các chỉ số IVSd, LVPWd, LVM, LVMI có tương quan với mức độ thiếu máu, tăng huyết áp, thời gian lọc máu trước ghép (p<0,05). Kết luận: Một số chỉ số hình thái và chức năng thất trái dần trở về mức bình thường sau ghép thận 6 tháng.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bùi Văn Mạnh, Đỗ Tất Cường, Hoàng Trung Vinh, và cộng sự (2012) Một số nhận xét về tuyển chọn bệnh nhân ghép thận từ người sống hiến thận tại Bệnh viện Quân y 103. Tạp chí Y dược học Quân sự, số 281 tháng 5/2012, tr. 7-12.
2. Nguyễn Hữu Ngọc (2014) Nghiên cứu biến đổi hình thái và chức năng thất trái ở bệnh nhân trước và sau ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh (4), tr. 150-157.
3. Nguyễn Anh Vũ (2010) Siêu âm tim - Cập nhật chẩn đoán. Nhà xuất bản Đại học Huế, Bệnh viện Đại học Y dược Huế, tr. 335.
4. Dzemidzić J, Rasić S, Saracević A et al (2010) A predicttors of left ventricular remodelling in kidney transplant recipients in the first posttransplant year. Bosn J Basic Med Sci 10(1): 51-55.
5. El-Husseini AA, Sheashaa HA, Hassan NA et al (2004) Echocardiographic changes and risk factors for left vetricular hypertrophy in children and aldolescents after renal transplantation. Pediatric Transplantation, Black well Munksgaard 8: 249-254.
6. Iqbal MM, Banerjee SJ, Rahman MH et al (2006) Cardiac functional and morphologic changes of renalallgraft recipients in the early posttransplant period. Transplantation Proceedings 38: 3527-3529.
7. Montanaro D, Gropuzo M, Tulissi P et al (2005) Effects of successful renal transplantation on left ventricular mass. Transplantation Proceedings 37: 2485-2487.
8. Naklinin B, Donemde G, Islevleri K et al (2012) Effects of renal transplantation on cardiac function and morphology in the late postransplant period. Turk Nep Dial Transpl 21(1): 28-33.