Xây dựng quy trình realtime RT-PCR phát hiện Zika và Chikungunya

 • Đào Thanh Quyên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Ngô Tất Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Bùi Tiến Sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Trần Thị Huyền Trang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Đào Phương Giang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Trần Thị Thu Hiền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thị Tĩnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Trần Thái Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Việt Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Trần Đức Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Hồ Thị Hường Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Phan Quốc Hoàn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

realtime RT-PCR, Zika virus, Chikungunya virus

Tóm tắt

Mục tiêu: Xây dựng quy trình realtime RT-PCR phát hiện Zika (ZIKV) và Chikungunya (CHIKV). Đối tượng và phương pháp: Mẫu chứng dương ZIKV do NIHE, CHIKV do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp và các virus khác được sử dụng trong nghiên cứu này. Để đánh giá ngưỡng phát hiện, độ nhạy kỹ thuật realtime RT-PCR, nghiên cứu sử dụng mẫu RNA chứng dương pha loãng từ 105÷100 copies/µl. Mồi và probe được thiết kế dựa trên trình tự tham chiếu trên ngân hàng gen. Độ đặc hiệu của phương pháp được đánh giá dựa trên khả năng không bắt chéo với các virus khác. Một phản ứng khuếch đại nội chuẩn để đánh giá hiệu quả tách chiết và hiệu suất khuếch đại của phản ứng realtime RT-PCR. Kết quả: Ngưỡng phát hiện ZIKVCHIKV tương ứng 5 và 3 copies/µl tương đương 500 và 300 copies/ml. Độ nhạy và độ đặc hiệu tương ứng 95%, 100%. Kết luận: Đã thiết lập thành công quy trình realtime RT-PCR phát hiện virus Zika và Chikungunya với độ nhạy, độ đặc hiệu kỹ thuật cao.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. GW D (1952) Zika virus. II. Pathogenicity and physical properties. Trans R Soc Trop Med Hyg 46(5): 521-534.
2. Brasil P et al (2016) Zika virus infection in pregnant ưomen in Rio de Janeiro. N Engl J Med 375(24): 2321-2334.
3. Lyle RP, Ann MP and Margaret AH (2016) Zika virus. N Engl J Med 374: 1552-1563.
4. Miner JJ, Diamond MS (2017) Zika virus pathogenesis and tissue tropism. Cell Host Microbe 21(2): 134-142.
5. Charrel RN et al (2016) Background review for diagnostic test development for Zika virus infection. Bull World Health Organ 94(8): 574-584.
6. Ngaosuwankul N et al (1010) Influenza A viral loads in respiratory samples collected from patients infected with pandemic H1N1, seasonal H1N1 and H3N2 viruses. Virol J 7: 75.
7. Morrison LE (2010) Basic principles of fluorescence and energy transfer applied to real-time PCR. Mol Biotechnol 44(2): 168-176.
8. QIAGEN, QuantiFast SYBR Green PCR Handbook (2014) For fast, quantitative, real-time PCR and two-step RT-PCR using SYBR Green. QIAGEN 44.
9. Corman VM et al (2016) Assay optimization for molecular detection of Zika virus. Bull World Health Organ 94(12): 880-892.
10. Wang SM et al (2016) Detection and quantification of Chikungunya virus by Real-time RT-PCR assay. Methods Mol Biol 1426: 105-117.