Đánh giá hiệu quả điều trị laser cắt mống mắt chu biên hoặc phối hợp laser cắt mống mắt chu biên và laser tạo hình mống mắt trên mắt glôcôm góc đóng cấp tính điều trị cắt cơn thành công

  • Đỗ Tấn Bệnh viện Mắt Trung ương
  • Nguyễn Xuân Hiệp Bệnh viện Mắt Trung ương
  • Phạm Thị Thu Hà Bệnh viện Mắt Trung ương

Main Article Content

Keywords

Glôcôm góc đóng nguyên phát cấp tính, UBM, laser mống mắt chu biên, laser tạo hình mống mắt

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh hiệu quả điều trị của laser cắt mống mắt chu biên và laser mống mắt chu biên phối hợp laser tạo hình mống mắt trên mắt glôcôm góc đóng cấp tính điều trị cắt cơn thành công. Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên. Kết quả: Nghiên cứu gồm 63 mắt glôcôm cấp tính đã điều trị cắt cơn thành công, chia hai nhóm: Nhóm 1: Laser cắt mống mắt chu biên; Nhóm 2: Laser cắt mống mắt chu biên phối hợp laser tạo hình mống mắt. Nhãn áp sau điều trị của nhóm 1 sau 1 tháng 15,29mmHg, sau 6 tháng 14,25mmHg, sau 12 tháng 14,87mmHg. Kết quả nhãn áp của nhóm 2 sau 1 tháng 15,67mmHg, sau 6 tháng 14,58mmHg, sau 12 tháng 15,88mmHg, p>0,05. Sau 6 tháng, số thuốc hạ nhãn áp trung bình nhóm 1 là 1,45 thuốc, nhóm 2 là 1,12 thuốc, sau 12 tháng, số thuốc hạ NA trung bình hai nhóm là 1,59 thuốc. Độ mở góc tiền phòng sau laser 12 tháng nhóm 2 là 1,57, cao hơn nhóm 1 (1,18), p<0,05. Biến chứng hay gặp nhất là xuất huyết tiền phòng, nhóm 1: 25,8%, nhóm 2: 9,4%. Biến chứng dính góc tiền phòng chỉ gặp ở nhóm 2: 18,75%. Tỷ lệ thành công nhóm 1 là 100%, nhóm 2 là 96,9%. Kết luận: Hai phương pháp laser có hiệu quả như nhau trong điều trị glôcôm góc đóng cơn cấp đã điều trị cắt cơn thành công. 


Từ khóa: Glôcôm góc đóng nguyên phát cấp tính, UBM, laser mống mắt chu biên, laser tạo hình mống mắt.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Wang N, Ouyang J, Zhou W, Lai M, Ye T et al (2000) Multiple patterns of angle closure mechanisms in primary angle closure glaucoma in Chinese. Zhonghua Yan Ke Za Zhi 36: 46–51.
2. He M, Friedman DS, Ge J, Huang W, Jin C et al (2007) Laser peripheral iridotomy in primary angle-closure suspects: Biometric and gonioscopic outcomes: The Liwan Eye Study. Ophthalmology 114: 494–500.
3. Ritch R, Tham CC, Lam DS (2007) Argon laser peripheral iridoplasty (ALPI): An update. Surv Ophthalmol 52: 279-288.
4. Ritch R, Tham CC, Lam DS (2004) Long-term success of argon laser peripheral iridoplasty in the management of plateau iris syndrome. Ophthalmology 111: 104-108.
5. Choi JS, Kim YY (2005) Progression of peripheral anterior synechiae after laser iridotomy. Am J Ophthalmol 140: 1125-1127.
6. Ritch R, Tham CCY, and Lam DSC (2004) Long-term success of argon laser peripheral iridoplasty in the management of plateau iris syndrome. Ophthalmology 111(1): 104-108.
7. Sun X, Liang YB, Wang NL, Fan SJ, Sun LP et al (2010) Laser peripheral iridotomy with and without iridoplasty for primary angle-closure glaucoma: 1-year results of a randomized pilot study. Am J Ophthalmol 150: 68-73.