Khảo sát tần xuất mắc và một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trẻ sơ sinh non tháng tăng đường huyết tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  • Phạm Thị Mai Bệnh viện Bạch Mai
  • Lê Trương Tuyết Minh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Tăng glucose máu, trẻ sơ sinh non tháng cân nặng thấp, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu tần xuất mắc và một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trẻ sơ sinh non tháng tăng đường huyết tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp: 208 trẻ đẻ non tháng (≤ 32 tuần) điều trị tại Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 10/2019 đến tháng 7/2020. Kết quả: Tỷ lệ tăng glucose máu ở trẻ sơ sinh non tháng là 62,5%, đặc biệt 81,2% ở trẻ đẻ non dưới 28 tuần và 88,5% ở trẻ non tháng có cân nặng lúc sinh ≤ 1000g có tăng đường huyết. Trẻ sơ sinh non tháng tăng đường huyết có tần số tim, tỷ lệ hạ huyết áp và nồng độ CRP cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm trẻ sơ sinh có đường huyết bình thường. Kết luận: Tăng glucose máu thường gặp ở trẻ sơ sinh non tháng đặc biệt là nhóm trẻ sinh non dưới 28 tuần tuổi và cân nặng lúc sinh cực thấp.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Kao LS, Morris BH, Lally KP, Stewart CD, Huseby V, Kennedy KA (2006) Hyperglycemia and morbidity and mortality in extremely low birth weight infants. J Perinatol 26: 730-736.
2. Rozance PJ (2010) Neonatal hyperglycemia. NeoReviews 11: 632.
3. Dreyfus L, Fischer Fumeaux CJ, Remontet L et al (2016) Low phosphatemia in extremely low birth weight neonates: A risk factor for hyperglycemia? Clin Nutr 35(5): 1059-1065.
4. Hays SP, Smith EO, Sunehag AL (2006) Hyperglycemia is a risk factor for early death and morbidity in extremely low birth-weight infants. Pediatrics 118: 1811.
5. Beardsall K, Vanhaesebrouck S, Ogilvy-Stuart AL, et al (2010) Prevalence and determinants of hyperglycemia in very low birth weight infants: Cohort analyses of the NIRTURE study. J Pediatr 157(5): 715-719.
6. Sabzehei M, Afjeh S, Shakiba M et al (2014) Hyperglycemia in VLBW Infants; Incidence, Risk Factors, and Outcome. Arch Iran Med 17: 429-434.
7. Akmal DM, Ahmed AR, NohaMusa A et al (2017) Incidence, risk factors and complications of hyperglycemia in very low birth weight infants. Egyptian Pediatric Association Gazette 65(3): 72-79.
8. Blanco CL, Baillargeon JG, Morrison RL, Gong AK (2006) Hyperglycemia in extremely low birth weight infants in a predominantly Hispanic population and related morbidities. J Perinatol 26: 737-741.
9. Noori S and Seri I (2005) Pathophysiology of newborn hypotension outside the transitional period. Early Hum Dev 81(5): 399-404.